Kategoriarkiv: Tre frågor

Tre frågor till Sunniva Drake

en av eldsjälarna i gräsrotsgruppen Oikeus elää/MigriLeaks som vill väcka debatt kring det omänskliga sätt på vilket Migrations-verket behandlar flyktingar och asylsökande.

I våras väckte ett fall där en dödshotad irakisk man fått ett negativt asylbeslut stor uppmärksamhet efter att Sunniva Drake och Fredrik Lång gett fallet publicitet bland annat i Hufvudstadsbladet. I dag, ett halvt år senare, har Förvaltningsdomstolen omkullkastat Migris beslut

1. Vad innebär det här omkullkastandet av Migris beslut för asylprocesserna i stort?

– Det visar vad bra jurister kan åstadkomma när de verkligen vill. Visserligen innehöll just det här fallet allt som krävs för ett positivt beslut, inklusive ett bevisligt dödshot – vilket var ett av skälen till att Migris utvisningsbeslut var fullständigt omänskligt – men det ger ändå en modell också för andra fall för hur en välskriven och effektiv överklagan ska se ut. Jag hoppas att det ska väcka andra jurister till insikt om vad man kan göra, just nu finns det alltför få jurister som har velat specialisera sig på asylfrågor och de som finns är överbelastade.

2.  Finns det något hopp om att Migri ska bättra sig
efter Förvaltningsdomstolens beslut?

– Nej, tyvärr. Och som läget är nu så är de asylsökande helt maktlösa om de inte får hjälp av någon finländsk expert som kan och vill hjälpa dem. Migris egna jurister, tolkar, översättare etc är helt katastrofala, tolkarna behärskar till exempel ofta inte ens den asylsökandes språk. Samtidigt uppmanas de asylsökande att hålla allt som berör asylprocessen hemligt, intervjuerna är hemligstämplade och så vidare. Det här gör att det inte finns nästan någon insyn i processen. Och av begripliga skäl är det få asylsökande som vågar trotsa myndigheterna och riskera sitt eget eller sina närståendes uppehållstillstånd genom att lämna ut hemligstämplade uppgifter.

3. Ni samlar in alla negativa asylbeslut, varför då?

– Dels i hopp om att en del av besluten ska kunna överklagas, vilket förutsätter fler jurister som på allvar börjar ägna sig åt de här frågorna och lyckas väcka åtal i form av grupprättegång, i syfte att stoppa de oskäliga utvisningarna. Eller att till exempel människorättsjuristerna vid Åbo Akademi tar itu med de här fallen. Och dels arkiverar vi besluten för framtiden, för att denna skamfläck i Finlands historia ska kunna visas upp för kommande generationer. I dagsläget har vi samlat in hundratals negativa beslut.

Text: My Lindelöf
Foto: Fredrik Lång

Tre frågor till Janne Wass

Chefredaktör för Ny Tid.

1. Sedan 1991 har Ny Tid givits ut av det läsarägda bolaget Tigertext Ab, men från och med årsskiftet kommer utgivningen att övergå till understödsföreningen Tigern rf istället. Varför det?

– I första hand är reformen ett sätt att bättre ta vara på de pengar som Tigerns medlemmar betalar in i form av medlemsavgifter och donationer. Orsaken till att denna omorganisering behövs är att skattemyndigheterna har reviderat sin syn på samarbetet mellan Tigern och Tigertext Ab så att understödsverksamheten inte längre anses som en allmännyttig verksamhet och därför skulle myndigheternas nya tolkning innebära att understödsmedlemmarnas donationer beskattas dubbelt. Det ska påpekas att alla byråkratiska frågor ännu kring överlåtensen av utgivningsrätten inte är avklarade, men i praktiken har Tigern och Tigertext nått en överenskommelse.

2. Hur kommer läsarna att märka förändringen?

– Reformen kommer inte att märkas överhuvudtaget i vare sig innehållet i tidningen eller i tidningens utgivning. Det enda som i praktiken förändras är att det kommer att finnas ett nytt bankkontonummer på fakturan när läsarna betalar sina prenumerationer.

3. Hur ser framtiden ut för Ny Tid?

– I och med reformen har Tigern på längre sikt räddat Ny Tid från konkurs. Ekonomiskt sett kommer det att vara utmanande tider också framöver, men vi kan garantera att Ny Tid utkommer på papper åtminstone under en överskådlig framtid. Ny Tid kommer aldrig att dö!

Text: Lasse Garoff
Foto: Otto Donner

Tre frågor till Nina Nyman

Chefredaktör för den feministiska tidskriften Astra.

Astra fick Undervisnings- och kulturministeriets kvalitetspris för kulturtidskrifter 2016, bland annat för sitt breda och engagerande perspektiv, orädda grepp och fräscha tidskriftsformat.

1.Vad innebär det här priset för er?

– Rent ekonomiskt kan vi andas ut för i år. Och dessutom kan Astra nu köpa in en arbetsdator som står till chefredaktörens förfogande. Men det betyder också mycket som en symbolisk grej. På sitt sätt känns det ironiskt att vi får ett statligt pris med den nuvarande regeringen, som verkligen inte har utmärkt sig med att prioritera jämställdhetsfrågor. Men det är roligt att veta att det inom den statliga förvaltningen finns folk som värderar de här frågorna.

2.Vilka saker bidrog till att ni fick priset?

– Motiveringen var utförlig, jag tycker att det är just sådana saker som vi själva har jobbat med. Det är fint att få bekräftelse på att samhället behöver den typ av kunskap som Astra erbjuder. Vi lyfter fram saker som faller i skymundan. Och jag vill rikta ett stort tack till Nina Grönlund som är vår AD. Astra är så snygg nu, man skulle inte tro att Astra snart är en hundraårig tidskrift. Och de prispengar som inte går åt till verksamheten nu sparar vi till vårt 100-årsjubileum nästa år.

3.Hur ser framtiden ut för Astra?

– Jag tror den ser bra ut. ”Bra” räknas ju ofta i ekonomiska termer, och i fråga om det är vi jätteberoende av våra bidragsgivare. Astra går inte att finansiera enbart med prenumerationsintäkter. Vi är jätteglada för alla bidrag och hoppas att vi också i framtiden får bidrag för utgivningen.

Våra läsare är väldigt engagerade, vilket är bra. Många läsare har inte råd att prenuemrera själva, så de läser gratisnummer eller lånar tidskriften av varandra. Men de är väldigt engagerade på sociala medier och vill gärna vara med och göra tidskriften. Största delen av de medverkande i varje nummer är nya medarbetare.

Text: Lasse Garoff
Foto: Marianne Källström

Tre frågor till Rasmus Tunis

Ordförande för Svenska studerandes intresseförening SSI, som ger ut Studentbladet.

I september 2015 meddelade både Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS) att de utträder ur SSI, och Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) beslöt att utträda ur SSI i december 2013. Som en följd av medlemsbortfallet meddelade SSI att Studentbladet från och med 2017 övergår till en digital utgivning och ger ut endast ett pappersnummer per år.

1. Kommer en digital utgivning att ha samma genomslag
som papperstidningen?

– Vi försöker med det. Vi lät göra en utredning vid kommunikationsbyrån Morgan Digital, som menade att om vi lyckas bra med vår digitala utgivning så kan Studentbladet till och med få ett bättre genomslag än tidigare. En förutsättning för att nå ut med innehållet är att vi satsar på annonsering via sociala medier, vilket bland annat Ylioppilaslehti har gjort.

– Vi får också andra förutsättningar för snabb rapportering än vad som varit möjligt då tidningen utkommit en gång i månaden. Vi måste också fundera på vilket innehåll vi ska ha i tidningen, men i sista hand är det ju redaktionen som avgör den saken.

2. Studentbladet ger ut en papperspublikation en gång om året. Vad ska det stå i den?

– Planeringen är ännu i ett inledande skede. Vi har konceptualiserat en årsupplaga, en tanke är att sammanfatta året som har gått, eller något annat slags temanummer. En tanke är att numret skulle skickas ut också till årets abiturienter. Då skulle vi nå också dem som inte hittat Studentbladet ännu, och vi kunde samla annonsintäkter från högskolor som vill marknadsföra sig själva.

3. Vilken är Studentbladets roll i framtiden?

– Studentbladet är fortsättningsvis ett språkrör för svensk- och tvåspråkiga studerande i Finland, och den rollen utformar också hur vi arbetar på nätet. Det är en nackdel att vi i framtiden inte representerar de studerande vid SHS och ÅAS. Vår roll naggas nog lite i kanten när alla studentkårer inte är med, men vi har det långsiktiga målet att vinna dem tillbaka. Men det är en fråga som vi måste ta ställning till på längre sikt.

Text: Lasse Garoff
Foto: Stefan Holmström

EDIT: 18 oktober, 2016. Tidpunkterna för ÅAS och SHS utträde korrigerades.

Tre frågor till Teemu Matinpuro

verksamhetsledare för Fredskämparna i Finland rf

1. Hur ser framtiden ut för fredsarbetet i Finland?

– Inte bra. Anslagen för freds- och människorättsorganisationer har tagits bort helt och hållet från nästa års budget. Vi har förhandlat med Undervisnings- och kulturministeriet och preliminärt kommit överens om att nästa års finansiering sköts genom reservationsanslag. Nivån på finansieringen är ännu helt öppen, och år 2018 är höljt i dunkel.

2. Vad innebär nedskärningarna för er verksamhet?

– De kommer absolut att ha en märkbar inverkan. Även om största delen av vår verksamhet bygger på frivilligarbete, och anslagen varit rätt låga, är de nödvändiga för att upprätthålla organisationens strukturer. Utfallet kommer att variera för de olika organisationerna, beroende på deras situation, men uppsägningar är möjliga. Det kommer inte att vara lätt att anpassa sig.

3. Har du några hälsningar till regeringen?

– Fredsarbete är ett ytterst viktigt arbete som sker med små resurser. Vår verksamhet inkluderar bland annat fredsfostran, politiskt påverkande samt utbildning och information kring fredsfrågor. Dessutom upprätthåller vi internationella, icke-statliga relationer, som det är viktigt att Finland också deltar i.

– För att sätta saker i perspektiv: försvarsutgifterna i nästa års budget är 2,4 miljarder euro, medan de sammanlagda anslagen för fredsarbete i år var 412 000 euro, det vill säga 7 cent per invånare. Det är en nästan obefintlig summa för regeringen, men helt avgörande för oss.

Elis Karell