Regeringens förslag om ytterligare två kärnkraftverk slussas med ilfart genom riksdagen. Men fler varningar hörs om att allt inte står rätt till med hur vi bedömer faran av radioaktiv strålning.

Chris Busby, brittisk professor och sekreterare för ECRR (European Committee on Radiation Risk), anser att den radioaktiva strålningens risker måste omvärderas. I riskmodellen ECRR 2010 The health effects of Exposure to Low Doses of Ionizing Radiation, är hälsoeffekten flerfaldig.– Finland är den nya arenan för en vetenskaplig kamp som pågår om hälsoeffekterna av radioaktiv strålning. Det vi ser i dag är en världsomfattande hälsoskandal, säger han under en intervju i Helsingfors.

– Uran binds till DNA. Den rådande riskmodellen har stora brister. När den utvecklades av ICRP (International Committee of Radiological Protection) på 1950-talet kände man varken till DNA-mekanismerna eller intern strålning.
Busby tar upp Martin Tondels undersökning om cancer i norra Sverige efter Tjernobyl-katastrofen. Undersökningen visar en statistiskt betydelsefull 11-procentig cancerökning per 100kBq/m2 Cesium-137.
– Tondel utsattes för kritik från de svenska strålskyddsmyndigheterna, kärnkraftsetablissemanget och Lars Erik Holm, dåvarande chef för ICRP. I dag är Holm generaldirektör för Socialstyrelsen i Sverige och ansvarar för medborgarnas hälsa. Det är en allvarlig intressekonflikt.
Busby berättar att studier visar att bröstcancer har ökat vid Östersjökusten efter Tjernobyl. Nu har Timo Hakulinen, chef för Finlands cancerregister, lovat samarbeta för att undersöka om det samma skett vid den finska kusten.
Busby har också medverkat i flera rättegångar om skadeersättningar för bombtest- och gulfkrigsveteraner i England och USA.
– Det finns domslutsbeslut där uran fastställts som orsak till olika former av cancer och andra sjukdomar.
Värre än trott
Dr Alfred Körblein uppskattar att risken för hälsoskador är fem- till tiofaldig den man i konventionella bedömningar räknat med. Körblein är pionjär inom forskningen om hur låga värden joniserande strålning påverkar hälsan. Helsingfors är en av etapperna på den tyska forskarens tio dagar långa föreläsningsturné.
– Det finns en okänd faktor bakom hur radioaktivitet påverkar hälsan, och den kan inte förklaras med konventionella metoder, klargör han efter föredraget i riksdagshusets tillbyggnad den 30 april.
Körblein har publicerat flera studier om cancer och perinatal dödlighet efter Tjernobyl. Perinatal dödlighet är ett mått som man får genom att dividera antalet dödfödda och antalet spädbarnsdöda under den första levnadsveckan med antalet levande födda under statistikåret.
– I Tyskland, Polen, Vitryssland och Ukraina visar sig samma trend – den perinatala dödligheten ökade.
Kikk-studien, som gjordes i Tyskland 2007, hör till de mest omfattande undersökningarna om förekomsten av cancer vid kärnkraftverk.
– Startsignalen som ledde till undersökningen var mina oroväckande resultat.
Resultaten visade att barn inom fem kilometers radie från kärnkraftverk har dubbelt högre risk att insjukna i leukemi. Utfallet gäller Tysklands alla 16 kärnkraftverk, men ändå har man försäkrat att strålningsnivån är för låg för att vara orsaken.
– Om fenomenet förklaras med konventionella metoder uppkommer en felfaktor av storleksgraden 1000. Många indikatorer pekar i samma riktning. Det går inte att påstå att radioaktivitet är uteslutet.
Körblein har en teori:
– Förhållandet mellan dos och risk är inte lineärt. Det går inte att använda medeltalet av utsläpp från ett kärnkraftverk. Radioaktiva ämnen släpps ut ur skorstenen i form av en elliptisk plym som rör sig i vindriktningen. Om ett embryo i det ömtåligaste fosterstadiet utsätts för strålning, t.ex. när blodkärl och lymfvävnader bildas, uppkommer preleukemiceller. Händer det en andra gång kan preleukemicellerna två till tre år senare utvecklas till leukemi.
Den största riskzonen ligger mellan 1,5 och 4,2 kilometer från kärnkraftverket. Plymen når sitt maximum vid 2,1 kilometer. Det är de radioaktiva pulserna som avgör riskerna, inte ett medelvärde som jämförs med bakgrundsstrålning.
Finska Strålsäkerhetscentralen har beslutat att minska storleken på riskzonen runt kärnkraftverk, för att tillmötesgå Fennovoima. Hela 3 500 personer i Simo och 450 personer i Pyhäjoki bor inom fem kilometers radie från Fennovoimas tilltänkta byggplatser.
– Ny forskning om strålningseffekt vid mycket låga värden pekar på större hälsorisker om källan som bestrålar befinner sig inom kroppen. Den formen av strålning ignoreras av strålsäkerhetsmyndigheter världen över.
Barn är känsligare för strålning, men toleransen varierar. Vid hög dos och låg tolerans maximeras sannolikheten för att insjukna.
Forskning i Storbritannien och Tyskland med avsikt att bestrida Kikk-studiens resultat, visar i verkligheten en ökning av leukemi inom radien på en till fem kilometer från kärnkraftverk jämfört med avståndet fem till tio kilometer.
Forskningen som gjordes av Strålsäkerhetscentralen i Finland får Körblein att le roat.
– Det är självklart att man inte får fram resultat på ett område där ingen bor. Vet Finlands strålsäkerhetscentral överhuvudtaget vad de talar om? De borde förklara sig. Den finska studien kan inte underminera den tyska Kikk-undersökningen. Det är penningslöseri. Brådskan med beslutsfattandet visar att man är rädd att sanningar skall avslöjas, säger Körblein.
På min fråga om vad han anser om avtalet mellan WHO och IAEA (International Atomic Energy Agency) svarar Körblein:
– Världshälsoorganisationen, som övervakar hälsoaspekterna, får inte publicera obunden forskning utan tillåtelse av IAEA. Deras intresse är att sprida kärnkraft. Ny information om strålningens hälsoeffekter och konsekvenserna av Tjernobyl förskönas eller tigs ihjäl.
– Kärnkraft är fullständigt oförenlig med förnybar energi. När vindkraft alstras maximalt går den inte att mata in i nätet som redan är mättat av kärnkraftsenergi. Den i sin tur kan inte regleras flexibelt.
Men det tyngst vägande argumentet mot kärnkraft är ekonomisk olönsamhet, menar Körblein. Han uppmanar Finland att satsa pengarna på energieffektivering.
– Läs Amory Lovins rapport Nuclear Illusion. Man sparar mest genom att effektivera. Energieffektiveringen man satsat på i Tyskland har lett till att vi inte ökat förbrukningen på flera år.
Amory Lovins, Imran Sheikh: The Nuclear illusion http://tinyurl.com/324n6ga
Angela Oker-Blom

Lämna en kommentar