Illustration: Christian Aarnio

EU är ett transnationellt projekt. Dess regelverk gäller på tre olika nivåer: på individnivå, på nationalstatsnivå och på EU-nivå. Den fråga som än så länge är obesvarad gäller huruvida EU överhuvudtaget kan utvecklas till en demokratisk statsbildning. De senaste tidernas teoriutveckling kring frågan om EG:s konstitutionella särart har gett upphov till en mängd nya och fruktbara infallsvinklar. Det är de som inspirerat denna kolumn. Jag hänvisar därför en gång för alla till artikelsamlingen: The Many Constitutions of Europee (Ashgate 2010, red. Kaarlo Tuori och Suvi Sankari).

Traditionellt har vi vant oss vid att statsförfattningarna består av två delar, den institutionella delen och rättighetsdelen. Det har varit behändigt och enkelt. Nu uppmanas vi att göra åtskillnad mellan den ekonomiska författningen, den juridiska författningen, den politiska författningen, samhällsförfattningen och slutligen säkerhetsförfattningen. Alla dessa författningar har olika funktioner och utvecklas i olika takt.

Utgående från dessa distinktioner kan konstitutionaliseringen av EG/EU ses som en process som tog sin början via en ekonomisk konstitution. I följande skede skapades en juridisk konstitution och under det tredje skedet en politisk konstitution. För närvarande ser vi framväxten av en samhällskonstitution och en säkerhetskonstitution.

 

Utvecklingen av EG/EU startade på 50-talet med etablerandet av en ekonomisk författning, något som knappast är förvånande. Det var ju inte en statsbildning som man i första hand eftersträvade. Det var i stället en marknadsekonomi utan alltför stark statlig reglering som skulle åstadkommas. Varornas, tjänsternas och arbetets fria rörlighet samt instiftandet av ett marknadsmedborgarskap för europeiska aktörer, var viktiga steg i uppbyggnaden av det som blivit ett neoliberalt marknadssystem. Men det är en självklarhet att ett ekonomiskt marknadssystem inte på sikt kan fungera utan en juridisk konstitution.

De viktigaste stegen mot en juridisk konstitution togs i början av 60-talet av EG-domstolen (numera Europadomstolen) via två prejudikat, som slog fast att gemenskapsrätten utgör ett självständigt rättssystem i förhållande till nationell rätt och internationell rätt.

Dessa prejudikat kom att ha en avgörande betydelse för hur EU-rätten därefter utvecklades. EU-rätten kom att ges företräde framför nationell rätt. (Idag pekar utveckling mot att den också bör ges företäde framför internationell rätt.) EU-rätten blev delvis direkt tillämplig i de nationella domstolarna som också gavs möjlighet och i vissa fall förpliktigades att inhämta EU-domstolens besked om hur EG/EU-fördragen ska tolkas. Speciellt problematisk har denna Europaöverhöghet blivit för de konstitutionella domstolarna som ju tillsvidare haft monopol på att tolka sina egna länders statsförfattningar.

 

Den juridiska konstitutionen har på detta sätt blivit en autonom konstitution, där Europadomstolen via sina beslut egenmäktigt utvidgar sin kompetens och begränsar de nationella institutionernas. Samtidigt berövas också de nationella parlamenten viktiga befogenheter. På nationell nivå har EU-medlemskapet resulterat i att den faktiska makten beträffande EU utövas av den nationella exekutiven, regeringen, och delvis av domstolarna via den nationella tolkningen av EU-rätten.

Den politiska konstitutionen är ännu långt ifrån utvecklad. Men också den har genomgått olika utvecklingsstadier. Under Gemenskapens första stadium utgjordes de centrala institutionerna endast av kommissionen och domstolen, men dessa var inte politiska organ i egentlig mening utan faktiska expertorgan.

I det andra stadiet utrustades Europeiska unionens råd med lagstiftande kompetens på de områden där medlemsstaterna ska tillämpa gemensamma regler. Kommissionen är det initiativtagande och verkställande organet, medan parlamentet, vars ledamöter sedan 1979 valts i direkta val, i det som kanske utgör det tredje stadiet, i någon mån stärkt sin ställning som legislativt organ.

Av särskild betydelse för den politiska konstitutionen har naturligtvis beslutet (år 2000) att göra Stadgan om grundläggande rättigheter rättsligt bindande. Framförallt av symbolisk betydelse är införandet av ett europeiskt medborgarskap, ifråga om kommunala val och val till Europaparlamentet. Men faktum kvarstår att EU:s demokratiska legitimitet fortsättningsvis är skandalöst svag. Var finns den folkliga förankring som en demokratisk författning förutsätts stöda sig på?

 

Begreppet samhällskonstitution är ännu ett mycket diffust och mångtydigt begrepp. Själv har jag uppfattat det som ett sociologiskt begrepp som närmast inbegriper de normer och nätverk som existerar inom den s.k. livssfären. Det handlar om de normer och värden vi som samhällsmedlemmar fått från vår omgivning och som vi internaliserat. Samhällskonstitutionen är på så sätt ett slags grund för samhällelig solidaritet och fungerande mellanmänskliga relationer. Kanske det är här vi borde söka legitimitetens rötter? I vilket fall som helst är det en term rik på oanade utvecklingsmöjligheter.

Grundmodellen för säkerhetsförfattningen är kontrollsamhället och statens förmåga att styra beteendet hos grupper och individer via antingen fysiskt eller symboliskt våld. Idag är t.ex. Schengensystemet och terrorismbekämpningen uttryck för denna ”konstitution” som jag personligen skulle kalla en antikonstitution.

Själv förstår jag helt enkelt inte varför den bör hänföras till det konstitutionella regelverket.

Det demokratideficit som kännetecknar det transnationella EU har att göra med följande obevarade frågor.

1. Projektetet saknar politisk legitimitet. Legimiteten har ingen demokratisk förankring.

2. Den konstitutionella pluralismen utplånar alla värdehierarkier. Ett styrande värdesystem saknas.

3. Det moderna samhället kan varken slutgiltigt individualiseras eller transnationaliseras. Var hittar vi det demos som kan bära upp den nya enheten?

4. Nu är det individen i politiken och konsumenten och företagen i ekonomin som är subjekten. Men var finns kollektiven och grupperna? Har de dött ut?

Lars D. Eriksson

är den långa linjens vänsterdebattör

 

1 kommentar

Ernst Mecke 19 mars, 2011 - 15:18

Lars D. Eriksson’s piece ends with a string of questions the answers to which, I think, can at most be found from psychology. If the third question wants to know ”Var hittar vi det demos som kan bära upp den nya enheten?”, then I should say that this demos should be recruited around that ”styrande värdesystem” which was asked for in the second question.
As typical European values I should suggest enlightenment and secularization plus a humanitarian tradition which accepts violent solutions only as a very last resort. Which in turn make it possible for anybody to state proven facts without being, e.g., burned at the stake for it. Indeed I think this the very basis of civilization, as one mostly first has to accept the facts before one can successfully tackle a problem. This also means that the brainwash which is reaching us from the USA under the names of ”positive thinking” and ”political correctness” should be turned down as non-European.
Such an ideological war can of course not be entered into as long as the distribution of information is largely in the hands of private-owned media (which have this tendency to spread information which is twisted by the rich in the interest of the rich) – i.e. needed are institutions for the distribution of information which are independent from the hiring-and-firing habits of free enterprise (the BBC of 50 years ago might be a good model).
Further, to overcome the barriers which arise from the many national identities (which in their turn are to quite some degree based on the national languages) one should at least agree on one common ”lingua franca” (presumably English) and try to teach it well to every European. This, together with the independent source of political information, would make an all-European political debate possible which, by ”trickling down”, could in the long run inspire more and more Europeans to join the debate and, by that, become the demos which then would give legitimicy to the political institutions of Europe.
Ernst Mecke , freudarxist

Reply

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.