Tunnelbana enda lösningen för fortsatt trafik i centrum

av Ny Tid

”Låt oss för en gångs skull lösa problemet på längre sikt”

1955 öppnades Helsingfors så kallade stamlinje, det vill säga ett spårvagns- och bussnätverk som skulle ersätta mycket av busstrafiken till centrum. Helsingfors växte och privatbilismen ökade, och staden ville ha mer rum för bilar på vägarna. Spårvagnslinjen gick från Brunakärr till Skillnaden och Salutorget, och Brunakärr fungerade som knutpunkt för bussar som gick vidare till norra och östra Helsingfors. Stamlinjen skapade kaos i trafiken och försatte kollektivtrafikresenärerna i en betydligt sämre position än tidigare. Halva Helsingfors blev beroende av spårvagnarna som gick från Brunakärr, och den ena spårvägslinjen var inte nog att betjäna alla passagerare. Samma år startade en kommitté för att utreda en tunnelbana, men en sådan ansågs till en början vara för dyr och med begränsad räckvidd. Stamlinjen avskaffades 1958.  Ingress & digitalisering 9.6.2017. 

— I december besöktes Helsingfors av två utländska trafikexperter, direktör Hjelm från Göteborg och tekn. dr Philipp Kremer från Hamburg, som på några dagar skulle sätta sig in i ett av Helsingfors svåraste problem just nu: trafikproblemet. Experterna uttalade sig sedermera mycket tvärsäkert om stamlinjens förträfflighet — för en stad av Helsingfors storlek — och ekonomiska fördelar samt förordade att systemet skulle utbyggas att omfatta samtliga förorter till Helsingfors. NT har nu vänt sig till ord förande i Norr-Hagas stamlinjekomité, Unto Miettinen, för att höra hans åsikt om expertuttalandena och hur han anser att trafiksystemet borde ordnas i Helsingfors.

— Det är alldeles galet att man först bygger en stamlinje, som kostar hundratals miljoner mark och först därefter begär expertutlåtande om dess lämplighet, vanligtvis brukar utan göra tvärtom, säger han. Herrarna hade förresten för kort tid på sig, att grundligt sätta sig in i våra trafikförhållanden. Stadens invånare, som i tiotal år på nära håll följt med trafikens utveckling och som fördömt stamlinjen, är mycket bättre och tillförlitligare experter i det här fallet.

De utländska experterna påstod att det inte är nödvändigt ett bygga en tunnelbana för att klara trafiken i centrum. Vad säger du om det?

— Tunnelbana är den enda lösningen om trafiken i centrum skall kunna upprätthållas. Kommer motortrafiken att svälla ut i samma omfattning som de senaste åren dröjer det inte länge förrän våra smala gator inte längre orkar svälja den. Det är inte en dag för tidigt att påbörja arbetet på tunnelbygget, fortsätter han. Hittills har någon planenlighet inte tillämpats i stadens trafikfrågor, men för en gångs skull borde vi se på problemet på längre sikt och i tid gå in för att lösa ett problem, som snart hotar att bli oss övermäktigt.

Vi far vidare höra, att Unto Miettinen inlämnat en finansmotion till riksdagen i vilken han föreslår, att staten skall bevilja staden ett långfristigt lån för undersökande och påbörjande av arbetena på en tunnelbana i Helsingfors centrum. I Helsingfors stadsfullmäktige har fge Enne och Hakulinen inlämnat var sin motion om medel för en tunnelbana i Helsingfors.

Det har också sagts att spårvägstrafiken borde utökas och att man borde frångå busstrafiken i centrum. Vad är din mening?

— Bussarna är bättre i centrum för många orsakers skull. De är smidigare, snabbare och blir i längden billigare.

Vad säger man om Turistiautos nya privatlinje till Norr-Haga?

— Norr-hagaborna är missnöjda, svarar Unto Miettinen. Också de som tidigare var för ombytet ”purnar” nu mot linjen. Vi gick miste om många förmåner genom den. Invalidernas — det finns många av dem i Norr-Haga, ty de har egna bostadshus där — och skolelevernas rabattkort gäller inte, likaså miste vi omstigningsrätten. Resorna ställer sig därför dyrare, i synnerhet för familjer med flere barn i skolåldern. Hållplatssystemet tillfredsställer heller inte passagerarna. I rättvisans namn måste man dock säga, att bussarna är snygga även om de är för trånga.

Överhuvud kan man säga att norrhagaborna är missnöjda över att staden överlät linjen åt en privattrafikant, ty man hade ju krävt att staden skulle inrätta en direkt linje till centrum.

— Stamlinjekomitén har nu, fortsätter Unto Miettinen, inlänmat två skrivelser. I skrivelsen till magistraten föreslår man att staden skall fortsätta trafiken på Norr-Haga och i skrivelsen till trafikverkets nämnd föreslår man att flere turer skall insättas på linjerna 27 och 55, vilka kan användas av endel norrhagabor, samt att linje 55 skulle köra via Norr-Haga, få nu se hurudant svar vi får. Men en sak vill jag ännu framhålla, säger han till slut, att det var orätt av staden att utnyttja passagerarnas missnöje till förmån för privattrafikanter.

Man kan ännu göra följande fråga: Vi har tekniskt-vetenskapligt samarbetsavtal med Sovjetunionen och trafiken i de sovjetiska städerna är smidig och välordnad, det är ett känt och erkänt faktum. Varför ber man inte om utlåtande av sovjetiska trafikexperter? — Det är också ett känt faktum att trafiken i många västerländska städer är dåligt ordnad och dyr, men ändå tar man så gärna trafikexperter från dessa och högsta trafikchefen reser ideligen på studieresor västerut.

Text Red
Foto Vilho Laiho

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.