Grundpelarna i Vänsterförbundets politik är jämlikhet, rättvisa och ekonomisk utjämning. Partiet bygger sin politik på de humana värdena och på försvar av den lilla människan mot all form av förtryck och översitteri. För ett genuint vänsterparti är tolerans och solidaritet med folk i andra länder samt också med olika folkgrupper inom ett lands gränser, en självklarhet.

Dessa principer är också fastslagna i Vänsterförbundets partiprogram från år 2007. Där sägs: ”Byggandet av en solidarisk värld grundar sig på en förstärkt kunskap om mänskligheten. Människornas beroende av varandra i hela världen, varje människas lika värde och erkännandet av de mänskliga rättigheterna är utgångspunkten för vänsterpolitik.”

Vidare sägs i programmet att ”Den mest brådskande uppgiften är avlägsnandet av hunger, fattigdom, stora inkomstskillnader och kvinnornas underställda situation. Vänsterförbundet stöder, att biståndsanslagen höjs till en procent av BNP. Finlands flyktingpolitik bör vara human och flyktingkvoten bör höjas kännbart. EU bör tillämpa en gemensam invandrar- och flyktingpolitik som erkänner det globala ansvaret och är solidarisk.”

Då ytterhögerpolitik är som värst kännetecknas den av hets mot grannländer, hets mot andra folkgrupper och hets mot andra språkgrupper. Hets mot folkgrupp är i lag förbjudet i Finland.

Vänsterförbundets partiorgani­sation är en utmärkt plattform att diskutera t.ex. storleken på den finska flyktingkvoten, men organisationen har också rätt att kräva av sina företrädare, att grundvärdena vidhålls. Partiprogrammet ger inget tolkningsutrymme, vad gäller människors rätt att söka om asyl i Finland.

De kalkylerade statliga ersättningar som kommunerna får för kvotflyktingar, familjeåterföreningar och utlänningar som fått uppehållstillstånd har inte höjts sedan 1993. De borde snarast höjas markant och sålunda, att ett större belopp betalas det första halvåret, och ersättningstiden förlängs från tre till fem år. Detta skulle kännbart förbättra förutsättningarna för en snabbare integration av invandrare.

Vänsterförbundets humana politik förutsätter att arbetsinvandring inte kan utökas på bekostnad av Finlands flyktingpolitik. I detta har vi stöd av president Tarja Halonen.

Österbottens vänsters svenska sektion

Lämna en kommentar