Vi hoppas på att internationella avtal, som FN:s flyktingavtal, och förståelse för mindre bemedlade är en grundval i nästa regerings arbete. De som har det allra sämst är människor som berövats sitt hem och vars familj blivit splittrad eller mördad. När de här människorna lyckats fly från sitt hemland kallas de flyktingar.Förnuftig politik bygger på att man arbetar med orsakerna bakom flyktingskap, till exempel genom att stöda länder som håller på att drabbas av internt kaos. Effektiv flyktingpolitik skulle också förutsätta ett nytt slags stödinstrument för länder som repar sig efter ett krig. De här länderna måste ges möjlighet till återuppbyggnad utan nya krig. I nuläget tar hjälporganisationernas mandat slut snabbt och länder lämnas ensamma med sina problem.
Det ligger i allas intresse att flyktingarna kan återvända till sina hem och arbeta med landets återuppbyggnad. Det här uppnås till exempel genom att utbildning för flyktingarbete ges i krisregioners grannländer och med hjälp av stöd till återflyttarnas samfund. Lyckade projekt har bland annat genomförts i Liberia. Där har man kombinerat stödverksamhet med läsundervisning och sedan gett samfund möjlighet att själv fundera kring och välja bland olika stödformer.

De tusentals afrikaner som i dag försöker nå Europa skulle inte emigrera om de egna länderna erbjöd tillräckliga möjligheter till utkomst. Begreppen immigrant och flykting blandas ofta sinsemellan. Men så länge de lagliga immigrationskanalerna inte utvecklas kommer immigranter att måsta ansöka om asyl ”i onödan”. EU måste också förenhetliga sin flyktingpolitik, för flyttrörelsen stagnerar inte förrän människor har möjlighet till ett drägligt liv i sitt hemland.
Det internationella flyktingavtalet förpliktigar oss till att erbjuda asyl åt människor som förföljs. Det krävs förståelse och solidaritet för att dessa människor inte krävs på orimliga kriterier förrän de beviljas asyl. När det nu i Finland bestämts att vi skall locka flera skattebetalare är det skäl att fundera över vilka regler som skall gälla i flykting- och asylpolitiken. Vi vill väl inte skapa en bild av Finland som ett land där det är nästintill omöjligt att få uppehållstillstånd?


Skribenten är verksamhetsledare för Finlands Flyktinghjälp rf.

Finlands Flyktinghjälp rf. är en oberoende medborgarorganisation som arbetar med att hjälpa och stödja flyktingarna i Finland och andra länder genom att sprida information, ge utbildning och samla in kapital. Läs mera: www.pakolaisapu.fi

Kim Remitz

Lämna en kommentar