Vad betyder EU?

av Ny Tid

Fred, demokrati och kampen mot klimatförändringen står högt på listan då kandidaterna i EU-valet uttalar sig för Ny Tid. 

 

För många framstår Europeiska unionen som en tungrodd byråkratimaskin som sätter käppar i hjulen för det nationella beslutsfattandet och mest sysslar med att utfärda absurda regler och riktlinjer för allt från gurkornas tillåtna kurvatur till vilka lampor man får använda i sitt hem. Men EU är naturligtvis mycket mer än så. Vi kontaktade några av kandidaterna för att få veta hur de ser på unionen. Vi ställde alla kandidater två frågor: 

1. Vad betyder EU för dig?

2. Vilken fråga vill du speciellt
arbeta med om du blir invald, och varför?

 

Eva Biaudet, SFP

EU är Finlands naturliga plats. Demokrati, rättsstat och mänskliga rättigheter förankras både i vår grundlag och i EU:s grundstadga. Genom ett nära samarbete mellan EU-länderna, genom harmonisering av lagar och standarder kan vi bättre och bättre förverkliga principen om de fyra friheterna, det vill säga fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital.  Det är nästan omöjligt att tänka sig en återgång till tiden innan. I EU kan vi tillsammans fortsätta bidra till lösning av globala problem, såsom klimatkrisen och utarmningen av naturen. Tillsammans i EU kan vi stöda Ukraina. EU är också världens största biståndsaktör.

Jag vill vara en motkraft till populism och ytterhöger, som i EU-valet hotar vinna kraft i EU-parlamentet och eftersträvar att föra utvecklingen bakåt när det gäller kvinnors rättigheter, som hotar att upplösa de framsteg vi gjort för att stoppa klimatkrisen och som vill förminska EU till enbart en ekonomisk union, utan moralkompass i människorättsavtal eller rättsstatsprinciper.

 

Gashaw Bibani, Vänsterförbundet

EU är en viktig gemenskap där vi som medlemsland kan påverka välfärden, demokratin, säkerheten och den gemensamma marknaden i regionen. Jag ser EU som en möjliggörare som har gjort det möjligt för Finland att växa till sin potential tillsammans med regionens stormakter. Det ger oss också ett enormt ansvar och en skyldighet att dela på bördorna och tackla gemensamma kriser. Därför bör en ansvarsfull och hållbar politik betonas.

Som medlem i Europeiska unionen måste vi söka lösningar på vår tids största globala problem och vara med och bygga en bättre framtid för alla. Att försvara fred samt mänskliga rättigheter och främja en socialt och ekonomiskt hållbar EU-politik är viktiga mål för mig. Min egen bakgrund som flykting och överlevare av folkmord motiverar mig att föra en stark fredspolitik och sträva efter att vara en brobyggare. Jag vill se till att de kriser vi står inför hanteras på ett ansvarsfullt sätt, även på global nivå.

 

Paco Diop, Vänsterförbundet

Som svart antikolonialistisk och antirasistisk vänsterkandidat symboliserar EU för mig en plattform för förändring, där man kan utmana strukturell ojämlikhet och driva politik som avvecklar arvet efter kolonialism, rasism och högerextremism i hela Europa. Min kandidatur kan inspirera till en bild av ett inkluderande och rättvist EU, där mångfald ses som en styrka och social rättvisa styr beslutsfattandet. Detta är ett sätt för mig att dela med mig av mina unika perspektiv och erfarenheter, med syftet att göra EU till en viktig medlem av den globala rörelsen för fred, rättvisa och jämlikhet.

En central fråga som jag skulle vara särskilt angelägen om att arbeta med är en reform av invandringspolitiken. Den här betoningen utgår från mitt engagemang för mänskliga rättigheter och min förståelse för den oproportionerliga effekten som de av den nuvarande politiken på marginaliserade grupper. Genom att driva en mer human och rättvis invandringspolitik strävar jag till att EU ska upprätthålla sina värderingar om respekt för människovärdet, jämlikhet och respekt för alla individer och spegla ett verkligt engagemang för solidaritet och inkludering.

 

Eero Heinäluoma, SDP 

För mig betyder EU frihet, ansvar, solidaritet och fredsarbete. EU är ett verktyg för att lösa stora frågor som stater inte ensamma kan lösa. Till exempel bör kampen mot klimatförändringar, den inre marknaden, ekonomisk och monetär politik, samt frågor som rör internationell handel hanteras med bredare axlar. Istället måste människonära frågor förbli under medlemsstaternas och kommunernas ansvar.

EU är också en faktor för fred och stabilitet och ett medel för att upprätthålla och utveckla rättsstatsprincipen, demokratin och mänskliga rättigheter.

Att stärka rättsstatsprincipen. EU:s rättsstatsprincip är central för allting, och den måste stärkas i all EU:s verksamhet. Oavsett om det handlar om EU:s ekonomi, användningen av EU-medel, försvaret av fria medier, stärkandet av oberoende rättsliga institutioner, medborgarnas grundläggande rättigheter eller EU:s beslutanderätt måste rättsstatsprincipen försvaras i alla avseenden. För tillfället ser vi också i Finland försök att undergräva rättsstatsprincipen, och det får vi inte ge efter för.

 

Magnus Hertzberg, SFP

EU är för mig ett fredsprojekt som lyckats rätt bra efter andra världskriget. Den fria rörligheten mellan EU-ländernas medborgare  och det ökade samarbetet mellan länderna, till exempel i klimatfrågan, bidrar till en bestående fred inom EU. För mig har EU också haft en säkerhetspolitisk betydelse. Vår 1300 kilometer långa gräns mot ett oberäkneligt Ryssland skulle nog innebära sömnlösa nätter om vi inte var medlemmar i EU och i Nato.

Jag är speciellt intresserad av att jobba för att en större del av besluten ska kunna fattas på nationell nivå. EU bör vara stort i stora frågor som freden och klimatkrisen men litet i små frågor som nu regleras i ett otal direktiv och förordningar. EU måste minska på sin byråkrati som idag tycks basera sig på de sämsta delarna av tysk och fransk förvaltningstradition. Jag vill jobba för att den skandinaviska öppenheten vinner terräng i EU-administrationen.

 

Rosa Meriläinen, De Gröna

Jag har varit pro-europeisk sedan jag var ung och kampanjat för Finlands EU-medlemskap. Då ansåg jag att miljöproblemen är våra gemensamma, och att lösningarna därför också måste vara det. Så är det fortfarande: alla stora frågor kräver europeiska lösningar, oavsett om det handlar om att bekämpa klimatförändringen, naturförluster och det sjätte artutdöendet, eller att främja mänskliga rättigheter, som kvinnors rättigheter. Framväxten av extremhögern är också vårt gemensamma problem.

Jag kandiderade till valet på uppmaning av mitt eget barn. Han har satt sin egen kropp på spel för mänsklighetens framtid i Elokapina. Jag har sett honom bäras in i en polisbil som 15-årig unge i träningsbyxor, och jag har suttit vid hans sida i rättegångar. Jag insåg att jag inte längre kan tänka att jag redan gjorde mitt då jag var ung. Nu måste vi lösa de stora frågorna om mänsklighetens och jordens öde och det är dags för mig att göra mitt bästa igen. Därför kandiderar jag, och därför fokuserar jag på de stora frågorna.

 

Ville Niinistö, De Gröna

EU betyder för mig ett fredsprojekt för Europa där vi kan se till att våra värderingar om mänskliga rättigheter, rättstaten, socialt ansvar, jämställdhet och miljöansvar kan främjas så att hela världen blir mer rättvis för alla och att vi löser de globala miljökriserna.

I denna tid är dessa frågor ännu mer aktuella än tidigare. Utan EU kan vi inte försvara demokratin och mänskliga rättigheter gentemot auktoritära länder såsom Ryssland och Kina eller de digitala jättarna och kapitalismens makt. Men samtidigt är det ytterst viktigt att se till att vi behåller en progressiv, EU-vänlig och human majoritet i Europaparlamentet gentemot interna splittringar som extremhögern med sin människofientliga politik representerar.

Under pågående mandatperiod har jag mest jobbat med miljö- och klimatansvar samt med arbetarnas rättigheter i den globala ekonomin, mänskliga rättigheter och rättsstaten. Jag är mycket intresserad av att fortsätta detta jobb för att främja hållbar utveckling både för människor och miljön.

 

Maria Ohisalo, De Gröna

En europeisk gemenskap, ett fredsprojekt och ett starkt verktyg för att motverka globala miljökriser.

Att försvara demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen mot auktoritära och högerextrema krafter är en av de viktigaste uppgifterna för mig och De gröna i Europaparlamentet.

Jag är orolig över att vi tar vår rättsstat, demokrati och mänskliga rättigheter för givet. Speciellt nu i en tid av växande högerextrema krafter inom EU och globalt vill jag stå för ett EU som behandlar alla människor lika oberoende av bakgrund och ursprungsland och som värnar om sin demokrati.

 

Dimitri Qvintus, SDP

För mig är Europeiska unionen en enande faktor. EU är det gällande människor och deras relationer, säkerhet, fri rörlighet och marknader. Jag har fått växa upp på fredens kontinent, där murar revs och gränser öppnades. Som politiker vill jag se till att mina barn och barnbarns generationer får växa upp i ett likadant Europa: en kontinent som får en att tro på framsteg, framtid och framgång.

Fred och inre fred/frid. EU står inför två betydande hot: Ryssland som externt hot och extremhögern som internt hot. Båda hoten besvaras bäst genom att stärka rättsstaten och demokratin. När politiker vågar vara en motkraft till extremhögern är EU en stark motkraft till Ryssland. EU kan bara gå in i 2030-talet som en försvarare av rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter och västerländsk demokrati. Det är det som EU-valet handlar om. Det är därför jag kandiderar.

 

Sammanställning: Janne Wass

Foto: Partierna

Lämna en kommentar