Jag hade en kurs i miljöjuridik på våren. På en föreläsning var det tal om vem som har rätt att delta i en miljökonsekvensbedömning, vad som gör att något område kan skyddas eller en aktivitet på ett område kan begränsas. Jag var mycket intresserad. Så intresserad att den försynta professorn kände att han måste påpeka att på egen mark har markägaren rätt att göra vad han vill, lagen ger bara ramar innanför vilket verksamheten skall ske.
Jag hade alltså en bristande respekt för privat egendom.
Så råkade jag sommaren till ära ta en av mammas otaliga böcker i handen, det var Cormac Cullinans Wild Law. Cullinan säger i en mening det som jag kände men inte kunde uttrycka för min professor.
Han frågar sig om det är rätt att ”förvalta så att man maximerar människans frihet att exploatera jorden, och begränsa ingreppen endast (eller i huvudsak) då nyttjandet ifråga hotar eller underminerar andra människors rättigheter.” Så i stället för bristande respekt för egendom hade jag en välutvecklad respekt för den större helheten. Inget är bättre än att få höra att man har rätt.
När vi nu kommit in på helheter anser jag det passande att referera Cullinans grundtankar i sin helhet. Cullinan löser i sin bok miljöproblemen, som jurist påstår han förstås att det vi gör fel beror på vår lagstiftning. Cullinan återupplivar tanken om en ”naturlag”, lagen finns färdig i universum och människors lagar får inte gå emot dessa.
Den nuvarande juridiska filosofin grundar sig på en mekanistisk världsbild, född av naturvetenskapernas stora framsteg för hundratals år sedan. I t.ex. fysiken har man frångått dessa rent mekanistiska tankegångar men de styr ännu vår lagstiftning. Cullinan anser att en styrande tanke i lagstiftningen borde vara ”jordens juridik”. En juridik planerad i syfte att skapa en fungerande samlevnad mellan människan och jorden. Nycklarna till ”jordens juridik” står att finna i ”vilda lagar”, med ett utvidgat rättstänkande. Dessa bildar tillsammans ett paradigmskifte.
En vild lag är en lag stiftad av människor för att reglera mänsklig verksamhet och framhäva jorden som helhet och dess verksamhet i ett långt tidsperspektiv. I det utvidgade rättstänkandet har människan mänskliga rättigheter, vargen har vargens rättigheter och floden har flodens rättigheter. Med floden som exempel: vi kan fiska i floden, vi kan bo vid floden, men vi skall inte förorena den så att ekosystemet förstörs eller bygga en så stor damm att floden upphör att vara flod. Floden har rätt att fortsätta vara flod.
Vad är då exempel på vilda lagar som Cullinan ser som de rätta? Allemansrätten kunde vara en sådan. Den tillåter alla att röra sig i skog och mark men inte att man avsiktligt förstör naturen. Den är grunden för ett hälsosamt förhållande till naturen. Ett annat exempel är Tamaqua Borough Sewage Sludge Ordinance, lagen som antagits i en kommun på 7000 invånare i USA förbjuder företag att dumpa avloppsvatten på land. Samtidigt ger den alla ekosystem inom kommunen status som juridiska personer när det gäller medborgerliga rättigheter. Det här leder till att det blir en fråga om djurets, ekosystemets eller flodens rättigheter istället för en fråga om privat egendom. Det är mera fråga om att skapa ett ömsesidigt förhållande än en situation där ena parten dominerar den andra.
Nu kan man påpeka att för att man skall kunna bevara någons intressen så måste man veta vilka dessa är, vilket kan kännas omöjligt, för vi kan ju inte tala med en flod, en skog eller en varg. Men att utveckla olika sätt att kommunicera med dessa är inte omöjligt.
Det kan också kännas svårt att ge rättigheter åt en samhällsgrupp som inte har haft sådana förut. Men det är inget nytt, svarta, slavar, barn och kvinnor är alla exempel på grupper som en gång i tiden inte hade rättigheter utan räknades som egendom. Jag tror att många slavar välkomnade människor med ”lite bristande respekt för privat egendom” och en vidare syn på rättigheter.
Jag tar gärna emot åsikter och exempel på vilda lagar, samt tips på hur jag skall klara tenten i miljöjuridik, till [email protected].

Jonas Biström

Lämna en kommentar