Syftet med Ny Tids temanummer om psykiatri och psykisk sjukdom var att lyfta fram olika synvinklar på dessa teman och skapa debatt kring dem.

Med ett så stort övergripande tema hade vi inga som helst anspråk på att i ett nummer vara heltäckande, eller att ens erbjuda flera synpunkter på de frågor som tas upp, på detta område där nästan varje synpunkt är omstridd. Vi skulle gärna, i mån av utrymme och hugade skribenter, ha haft med en text om KBT och synpunkter på vården ur patient- och anhörigperspektiv. Andra teman som skulle vara intressanta är växelverkan mellan forskning och vårdprxis, arvet efter Freud – på gott och ont, en fördjupad granskning av medicineringens roller i mentalvården etc. Min förhoppning är också att vi framöver ska kunna komplettera helhetsbilden med artiklar om dessa ämnen.Ny Tid tar inte ställning för eller emot specifika vårdideologier och inriktningar. Jag vill ändå i korthet kommentera Nils Holmbergs kritik mot bland annat Tove Hertzbergs kritik av kravet på evidensbasering. Som jag uppfattar det riktar sig Hertzbergs kritik inte mot själva principen, att man i mån av möjlighet baserar vården på vetenskaplig evidens, utan mot den roll som kravet fått i psykiatrisk praxis på hennes arbetsplatser. Också värdefulla principer kan i praktiken bli kontraproduktiva mantran.

Nora Hämäläinen