Nuvarande djurskyddslag möjliggör exploatering

av Mio Lindman

Vänsterförbundets Mai Kivelä, riksdagsledamot och medlem i Helsingfors stadsfullmäktige, har i många år varit en engagerad röst i diskussionen om djurskydd och djurs rättigheter, bland annat i egenskap av Animalias verksamhetsledare. Kivelä, som i olika repriser riktat skarp kritik mot pälsdjursnäringen, har lagt fram en motion om djurens rättigheter. Förlagan kommer från Djurrättsjuristerna rf. I motionen föreslås att en formulering om djurens rättigheter läggs till i grundlagen.

Vad avser du i motionen med djurens grundrättigheter?

– Det betyder att man i lagtexten skriver in att djur är kännande varelser, vars grundrättigheter och välfärd måste respekteras av människor. Djurens rätt till liv skulle alltså ges ett erkännande i lagtexten och man skulle genom det sträva efter att värna djurens rätt till liv.

För tillfället är djur inga rättssubjekt och i en situation där avvägningar måste göras betraktas ett djurs intressen inte som ett intresse bland andra. Det här skulle det bli ändring på. Det vore inte längre möjligt att utgå från att människan har rätt att behandla djur hur som helst för att driva sina egna projekt: djurens intressen skulle tas i beaktande.

På vilket sätt innebär motionens förslag på lagstifning en förändring i relation till den djurskyddslagstiftning som redan finns?

– Djurskyddslagstiftningen möjliggör i nuläget att djur  exploateras på bred front. Det strider också mot det som lagen i själva verket är till för. Lagen utgår från att djur ska behandlas väl, och att djur har rätt till ett gott liv. Men så ser det inte ut i verkligheten. Det är paradoxalt att den befintliga lagstiftningen strävar efter att skydda djur, men ändå möjliggör den att djur lider.

– Den nuvarande lagstiftningen jämställer djur med föremål, vilket saknar vetenskaplig grund. I grundlagsändringen jag föreslår skulle djuren också i verkligheten skyddas från det lidande som människorna förorsakar. Människor skulle också åläggas att på riktigt uppmärksamma djurens välmående.

Varför formuleras motionen som ett förslag just om grundlagen, inte bara en vanlig lag?

– Det är frustrerande att försöka åstadkomma små förbättringar i en lag som behöver ifrågasättas helt och hållet på grund av att den genom hur den nu är formulerad godkänner exploateringen av djur. Att en räv får en gnutta mer utrymme i sin bur är inte en tillräcklig förbättring. Om djurens rättigheter ges ett erkännande i grundlagen tvingar det oss att avväga i vilka situationer djurens rätt till liv är viktigare än människans benägenhet att utnyttja dem.

 

Foto: Henri Salonen

Lämna en kommentar