Strålande siffror för Ny Tid i undersökningar

av Janne Wass

Ny Tid är den 15:e mest lästa tidskriften i Svenskfinland, och sett till upplagan en av dem som når ut allra bäst, visar Förbundsarenans och Åbo Akademis utredning.

 

Ny Tid är en tidskrift som läses. Det blir tydligt i en utredning som gjorts av Åbo Akademi och Barometer: den finlandssvenska medborgarpanelen på uppdrag av Förbundsarenan. Enligt rapporten Tidskrifter i Finland läser 75 av 2 000 finlandssvenskar Ny Tid. 

I en artikel på tidskrift.fi skriver Förbundsarenans tidskriftsombud Kim Malmberg att det har rått ett kunskapsvakuum om de finlandssvenska tidskrifterna, och att rapporten, sammanställd av Isak Vento, med flera, är ett sätt att försöka råda bot på detta. Ur rapporten framgår det som redan länge varit allmänt känt, det vill säga att finlandssvenskarna gillar sina tidskrifter: två tredjedelar läser minst en tidskrift och en tredjedel läser minst två. 

Ett annat centralt fynd är att ungefär hälften av de svarande föredrar att läsa sina tidskrifter på papper, och ungefär hälften digitalt: Föga överraskande ökar intresset för digitala lösningar ju lägre de svarandes ålder är. En tredje intressant upplysning är att de finlandssvenska tidskriftsläsarna framför allt skulle vara intresserade av att läsa mer om politik och kultur (här kan man ju bara varmt uppmana folk att prenumerera på Ny Tid). 

Graf: Vilka tidskrifter läses mest?

Ingen rankning

2 000 finlandssvenskar har för rapporten också uppgett vilka tidskrifter de läser, och den delen av rapporten är naturligtvis den med mest skvallervärde. Herre på täppan är utan konkurrens Kyrkpressen med 598 omnämnanden. Detta är knappast överraskande, med tanke på att tidskriften har en upplaga på 75 000, det vill säga mellan två och tre gånger mer än Hufvudstadsbladet. Inom topp fem, med 244 till 185 omnämnanden, ryms också Folkhälsan, Österbottniska posten, Landsbygdens folk och God Tid. Ny Tid ligger på plats 15 på listan, med 75 omnämnanden. Totalt består listan av de 91 tidskrifter som ingår i nätverket tidskrift.fi. 

I sin artikel påpekar Kim Malmberg att listan inte ska ses som en rankning av tidskrifter – olika tidskrifter har olika syften och förutsättningar. Att den evangelisk-lutherska kyrkans medlemstidning har fler läsare än en webbtidskrift om finlandssvensk film är knappast överraskande, och betyder inte att Kyrkpressen är bättre eller mer värdefull än Filmvision Finland. 

 

Arena i topp

Listan är ändå lite intressant, speciellt om man kombinerar den med den upplageinformation som finns att hämta på tidskrift.fi:s webbplats. Genom att jämföra antalet omnämnanden i rapporten med upplagorna, kan man få fram en – högst ovetenskaplig – lista på vilka tidskrifter som så att säga når bäst ut i förhållande till deras upplaga. Om man – igen helt ovetenskapligt – skalar upp omnämnandena i rapporten till att gälla alla finlandssvenskar över 18 år, kan man få en fingervisning om tidskrifternas verkliga läsarantal (rapporten gäller både läsare av tryckta tidskrifter och webbtidskrifter).

En sådan räkneövning visar att Ny Tid har cirka 10 000 läsare – med en upplaga på 1700. Det betyder att Ny Tids läsarsiffror är nästan sex gånger högre än upplagan. Kyrkpressen däremot har cirka 80 000 läsare, alltså nästan identiskt med upplagan. Hem och skola, med en upplaga på 37 000, har kring 18 000 läsare – med andra ord åker åtminstone hälften av Hem och skolas tidningar olästa i pappersinsamlingen.  

Den tidskrift som enligt rapporten har absolut flest läsare i jämförelse med upplagan är de finlandssvenska modersmålslärarnas förenings medlemstidskrift Arena. 53 personer uppger att de läser Arena. Det skulle ge en läsarsiffra på 7 000 jämfört med en upplaga på 400. Den ansvariga forskaren Isak Vento uppger ändå för Ny Tid att man ska ta siffrorna för de mindre tidskrifterna med en nypa salt. Ju mindre tidskrift, desto större är osäkerheten i statistiken. Arena kan också ha fått oproportionerligt höga siffror på grund av att den var det första alternativet i enkäten, där tidskrifterna ordnades i alfabetisk ordning. Det generiska namnet kan också ha lett till förväxling. Å andra sidan, om tidskriften ligger framme i alla finlandssvenska lärarrum kan den ha väldigt många läsare. 

 

Kulturtidskrifterna då?

I rapporten har forskarna lämnat bort de tidskrifter som fått färre än 20 omnämnanden, i syfte att inte hänga ut tidskrifter med få läsare. Det har lett till att listan inte innehåller några andra traditionella kulturtidskrifter än Ny Tid – alla andra ligger under gränsen. Ny Tid har ändå fått tillgång till den kompletta listan. Vi publicerar på forskarnas begäran inte de exakta siffrorna, men så mycket kan vi notera att Arbetarbladet, Astra, Finsk Tidskrift, Horisont, Kommuntorget, Nya Argus och Släktforskaren alla får mellan 10 och 19 omnämnanden, medan Elevbladet, EOS, Filmvision Finland, Fredsposten, Ikaros, Kontradiktion och Lätta Bladet får färre än 10 omnämnanden. Ad Lucem finns inte med på listan eftersom den inte är en del av tidskrift.fi-nätverket. Av kulturtidskriftsföreningen Tidskriftscentralens tidskrifter finns både Skärgård och Språkbruk med på listan, med 38 respektive 34 omnämnanden. Meddelanden från Åbo Akademi, som i dagens läge nog kan klassas som en de facto kulturtidskrift, får 72 omnämnanden. 

Gällande åldersfördelningen är den största läsargruppen personer 65 år och över (33 procent) – men gruppen 18–34 är näst störst (24 procent). Däremot är det enligt Kim Malmberg ”oroväckande” att av dem som uppgav att de inte alls läser tidskrifter, är gruppen klart störst bland personer i åldern 18–34, hela 64 procent av åldersgruppen läser inga tidskrifter. Vad gäller könsfördelning, utbildning och bostadsort (stad/landsbygd) verkar inga tydliga skillnader finnas. Kvinnor prenumererar i något högre grad på tidskrifter än män. Politik & samhälle samt kultur är de ämnen som intresserar läsarna mest, följt av välmående & hälsa, ekonomi & konsumtion, samt ekologi, miljö & hållbar utveckling. 

Utredningen gjordes som en webb-enkät som besvarades av över 2 000 personer. 

Graf: De största vänsternyhetssajterna

Vi är stora i Sverige

Ny Tid placerar sig högt också på en annan nyligen publicerad lista. Den svenska vänsterinfluencern Anders Svensson publicerar varje månad en lista över månadens mest lästa svenska vänsternyhetssidor på sin blogg Svenssons Nyheter. I mars tog Svensson för första gången med Ny Tid på sin lista, och tidskriften åkte direkt in på plats nummer nio, med nästan 36 000 månatliga webbsidesbesök. Överlägsen etta på listan är ETC, med över 700 000 besök i mars. Bakom Ny Tid finns bland annat anrika Internationalen, Aktuellt i Politiken, Brand och Clarté.

 

Vilka tidskrifter når ut?

Finlandssvenska tidskrifter med flest läsare i förhållande till upplagan

1. Arena 

2. Trädgårdnytt

3. UF-tidningen

4. Släktforskaren

5. Ny Tid

6. Skogsbruket

7. Ta Plats

8. Nya Argus

9. Landsbygdens folk

10. Nya Östis

Källa: Tidskrifter i Finland, en rapport för Förbundsarenan, tidskrift.fi
Tidskrifter med 2 omnämnanden eller färre har lämnats bort. 

 

Rapporten Tidskrifter i Finland, en rapport för Förbundsarenan är sammanställd av forskarna Isak Vento, Jonas Schauman och Jesper Eklund vid Åbo Akademi, som en del av Den finlandssvenska barometern. Den går att läsa in sin helhet på tidskrift.fi

Lämna en kommentar