Omfördela föräldraledigheten. Stärk papparollen. Gör värnplikten mer jämställd. Den arbetsgrupp som ska granska jämställdhetspolitiken ur ett manligt perspektiv har nu kommit halvvägs genom sitt arbete.

Finländska män lever kortare tid, är oftare bostadslösa, kämpar oftare med missbruk, har lägre utbildning och råkar oftare ut för trafikolyckor än finländska kvinnor. Sedan årsskiftet har arbetsgruppen ”Mieskysymykset tasa-arvopolitiikassa” (mansfrågor i jämställdhetspolitiken) arbetat med att utreda hurdana jämställdhetsproblem män stöter på och letat efter lösningar på dessa.

Arbetsgruppen tillsattes av Social- och hälsovårdsministeriet, efter att Mansorganisationernas centralorganisation MJKL framförde sina farhågor om att den jämställdhetslag som når riksdagen i höst skulle gynna kvinnor på bekostnad av män. Arbetsgruppen ska utreda eventuella problem i anknytning till den uppdaterade jämställdhetslagen, men dess förslag kommer inte att synas i den proposition som riksdagen tar del av i höst.

 

Bidrar till nästa regeringsprogram

Arbetsgruppen består av representanter från social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringslivsministeriet och justitieministeriet. Också jämställdhetsdelegationen TANE och stödprojektet för pojkar Poikien Talo sitter med i arbetsgruppen, likaså medborgarorganisationerna MJKL, Finlands mansforskningssällskap, den profeministiska mansorganisationen Profeministimiehet och Seta.

Arbetet ska vara klart i mitten av oktober nästa år och gruppen är således snart halvvägs genom sin mandatperiod.

– När arbetet är avslutat kommer gruppens förslag att utnyttjas i regeringsförhandlingarna efter riksdagsvalet 2015 och i förberedandet av det nya regeringsprogrammet, säger Hanna Onwen-Huma, överinspektör på Social- och hälsovårdsministeriet.

Onwen-Huma hoppas också att arbetsgruppens förslag ska beaktas av olika ministerier, till exempel då olika direktiv förbereds.

 

Inte bara en sorts män

Arbetsgruppen vill att de åtgärder den föreslår för att lösa mäns problem ska främja jämställdheten och skapa förutsättningar för en mera mångfacetterad manlighet, bland annat genom att få ett slut på könssegregeringen på arbetsmarknaden. Man vill också lyfta fram vikten av ett aktivt föräldraskap från männens sida, främja tolerans för olika sexuella identiteter och visa att det finns olika sätt att vara man på.

Problemet med den könssegregerade arbetsmarknaden vill arbetsgruppen tackla med hjälp av bättre yrkesvägledning som får fler flickor att söka sig till mansdominerade branscher och flera pojkar att söka sig till kvinnodominerade branscher. I skolan ska man också bli bättre på jämställdhet och arbetsgruppen vill att även grundskolor, precis som yrkesskolor och gymnasier, ska upprätta jämställdhetsplaner. I den nya lagen om förskolepedagogik och i läroplanerna för dagis och förskola vill arbetsgruppen inkludera jämställdhet. Utöver det ska pojkars läsintresse sporras för att deras skolframgång inte ska släpa efter flickornas.

 

Pappa är viktig

Att pappan ibland betraktas som den andra föräldern medan mamman anses vara den primära, vill arbetsgruppen råda bot på och föreslår därför en omfördelning av föräldraledigheten. Enligt förslaget ska en tolv månader lång föräldraledighet delas jämnt mellan föräldrarna medan föräldrarna själva får fördela en tolv månader lång period av vårdledighet.

Idag är föräldraledigheten 158 dagar lång och föräldrarna kan dela på den som de själva vill. Enligt uppgifter från Folkpensionsanstalten tog finländska pappor i fjol ut under en tiondel av utbetalda föräldrapenningar. Trots det har andelen pappor som tar ut föräldraledighet ändå vuxit med åren då man utvecklat förmånerna för föräldralediga pappor.

Arbetsgruppen vill dessutom stärka männens position som föräldrar och vårdnadshavare också efter separation eller skilsmässa och föreslår att problem män upplever vid sådana situationer utreds och åtgärdas.

 

Kvinnorna ska rycka in

Att män åläggs en plikt som kvinnorna slipper upplever arbetsgruppen som en orättvisa och vill därför omforma värnplikten. I stället för dagens allmänna värnplikt för män över 18 år vill gruppen att man i framtidens Finland övergår till en selektiv värnplikt för både män och kvinnor.

För sju är sedan föreslog Social- och hälsovårdsministeriet i rapporten Mies ja tasa-arvopolitiikka att en tjänst i mansforskning skulle inrättas. Mansforskningen har i jämförelse med kvinnoforskningen inte blivit en etablerad del av genusforskningen i Finland. Arbetsgruppen föreslår att en professur, eller åtminstone ett lektorat, i mansforskningen ska inrättas.

 

Emma Nippala


Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.