Den akademiska forskningen är i dag uppdelad i avgränsade specialområden med specialiserade språk. För en utomstående kan den akademiska sfären vara svårbegriplig och te sig som världsfrånvänd. Samhällsforskare har också själva svårt att redogöra för huruvida deras arbete har något värde utanför universitetet. Den tredje uppgiften har blivit någonting externt. Den upplevs inte som relaterad till forskarens ”egentliga” verksamhet. Många forskare skulle inte ens kunna säga vad den tredje uppgiften går ut på. Här kommer en påminnelse: universitetets tredje uppgift är att sprida kunskap och erfarenheter utanför universitetet, men inte bara det, den handlar också om samverkan med det omgivande samhället.

I sin bok Taisteleva tutkimus presenterar Juha Suoranta och Sanna Ryynänen ett samhällsvetenskapligt perspektiv där samverkan med samhället utgör själva utgångspunkten och förutsättningen för bra forskning. Suoranta och Ryynänen diskuterar olika samhällsvetenskapliga traditioner där teori och praktik förenas i en strävan efter att förbättra världen. Det här tillvägagångssättet går under olika namn i olika sammanhang. Man kunde tala om verksamhetsorienterad forskning, praxisforskning, deltagande forskning, aktivistisk forskning, militant forskning, eller radikal forskning, men författarna använder begreppet kämpande forskning (min översättning).

Boken riktar sig främst till samhällsvetare som är intresserade av att förena teori och praktik, men den är också intressant för andra som intresserar sig för vetenskapens möjligheter att bidra till radikal samhällsutveckling. Författarna är själva kritiska (social)pedagoger men diskuterar allt från arbetarforskning, socialpsykologi, och kartografi till undersökande journalistik och konst. Tänkare som diskuteras inkluderar Karl Marx, Jane Adams, Henry David Thoreau, Valerie Solanas, Paolo Friere, Erik Olin Wright, Anna Kontula, Raúl Zibechi och Thomas Wallgren. Taisteleva tutkimus är fylld med flera inhemska och internationella exempel på hur forskning kan förändra världen.

Samhällsforskningen har i sitt försök att efterlikna naturvetenskaperna etablerat ett naivt objektivitetsideal där man strävat efter att närma sig mänskliga verksamheter som utomstående expert och neutral betraktare. Det här har problematiserats från många håll, och inom många discipliner har man betonat att det är viktigt att forskaren kritiskt reflekterar över sin maktposition eftersom kunskapsproduktionen aldrig kan vara helt neutral. Otaliga metodböcker försöker nyansera och problematisera forskarens roll och perspektiv i den här kontexten.

Suorantas och Ryynänens bok känns som en frisk fläkt i och med att den går ett steg längre och uppmanar forskare att helt och hållet bryta sig ut ur den här referensramen. De menar inte bara att objektivitetsidealet är ett hinder för samverkan, utan att det är en konservativ rökridå som stöder makten genom att osynliggöra rådande hierarkier och normer. Därför kommer forskningen alltid att antingen stöda eller ifrågasätta samhälleliga maktförhållanden.

Huvudbudskapet i Taisteleva tutkimus är att det inte borde finnas något avstånd mellan forskare och samhälle, att det är viktigt att engagera sig i de verksamheter man vill förstå, och att det är eftersträvansvärt att den här typens samverkan bidrar till politisk förändring. Den kämpande samhällsforskningen smusslar inte med sina utgångspunkter: den är uttalat och genomgående politisk. Verksamheten går ut på att granska samhälleliga praktiker och ifrågasätta rådande kunskapsgrunder. Målet är att synliggöra och lösa samhällsproblem.

Suoranta och Ryynänen propagerar för inklusiv samhällsforskning där forskarens och deltagarnas roller och arbetsfördelning inte är förutbestämda. I den kämpande forskningen handlar samverkan bland annat om ett reflexivt förhållande mellan forskare och deltagare där alla inblandade kan ställa kritiska frågor om forskningens mål, nytta och begriplighet.

Taisteleva tutkimus är inte någon metodbok för forskare utan snarare en nyanserad beskrivning av hur teori och praktik kan gå hand i hand i kampen för en bättre framtid.

 

Tom Kettunen

Juha Suoranta & Sanna Ryynänen: Taisteleva tutkimus. Into, 2014.

Lämna en kommentar