Roboten kan ge plats för mer mänsklighet i vården

av Fanny Lindholm

Smart teknologi och enkel robotik kommer i framtiden att utnyttjas allt mer i vården i Finland, förutspår många experter. I europeisk jämförelse är finländare relativt positiva till användning av robotar, men än så länge lever vi inte i en tid av science fiction trots att kunnandet finns. Över 200 regelverk, etik och rädsla har än så länge bromsat genomslaget av robotar i den finska hälso- och sjukvården.

Robotikentusiasten Cristina Andersson kontaktades av social- och hälsovårdsministeriet för några år sedan, med frågan ifall robotik och artificiell intelligens (AI) kunde vara viktiga inom hälso- och sjukvården i Finland. ”Ja”, svarade Andersson, och hennes svar ledde till en rapport för ministeriet året därpå, 2017. Därefter ordnades en workshop dit man bjöd in aktörer inom hälso- och sjukvården, och så fick programmet Hyteairo sin start. (Hyte = hälsovårdssektorn, Airo = artificiell intelligens & robotik)

Hyteairo grundades under ledning av social- och hälsovårdsministeriet, med Anderssons innovationskollektiv Airo Island som samarbetspartner, och presenterades i oktober i Madrid på en internationell konferens om robotik. Syftet med programmet är att precisera och effektivisera vården. Med en åldrande befolkning och en förändrad demografi kan smart teknologi både spara tid och kostnader, uppger programmets upphovspersoner. I dag är en femtedel av befolkningen i Finland över 65 år och år 2030 beräknas redan en fjärdedel vara det.

Rädsla sätter hinder

– Införandet av robotar och AI inom den finska hälso- och sjukvården har inte varit problemfri, säger Andersson, som är självlärd robotikexpert och företagare.

Andersson har har studerat pedagogik och marknadsföring, och har sedan början av 90-talet verkat som företagskonsult kring pedagogik och inlärning, samt skrivit en självhjälpsbok om vinnarmentalitet. Intresset för robotik föddes 2011, och resulterade i boken BohoBusiness – Ihmiskunnan voitto koneesta (”Mänsklighetens seger över maskinen”), som hon skrev tillsammans med vännen Jari Kaivo-Oja, framtidsforskare vid Åbo universitet. Boken förespråkar en ”bohemisk kapitalism” där människan med maskinernas hjälp skapar en värld där marknadsliberalismen har utökats med en humanistisk och filantropisk ström. Sedan boken gavs ut 2012 har Andersson spridit robotikens glädjebudskap, bland annat genom föreningen Airo Island, ett innovationskollektiv som främjar användningen av robotik och AI i samhället. Hon har även bidragit till ett ett antal rapporter om robotisering för olika ministerier.

Det finns enligt Andersson en utbredd rädsla för att robotar tar över arbeten, brist på kunskap om smart teknologi och över 200 lagar som måste följas. Också etik vid införandet av robotar i vården har diskuterats i stor utsträckning.

– Inom vissa områden hör Finland till världstoppen, men det finns också utrymme för förbättring och därför utvärderas införandet av robotar och AI inom hälso- och sjukvården i nuläget, säger specialsakkunnig Jukka Lähesmaa från social- och hälsovårdsministeriet.

Wien föregångare

En färsk rapport visar att 60 till 80 procent av sjukskötarnas arbetstid i Finland används på logistik, däribland på att föra byk, lyfta patienter, administration och att göra tunga arbeten. Arbetsuppgifter som kunde automatiseras.

Ändå är automatiseringsnivån mycket låg på de finska sjukhusen.

– Automatiseringsnivån är under 10 procent på de finska sjukhusen, vilket är mycket dåligt, säger Cristina Andersson. Sjuksköterskor som utbildat sig till magistrar använder tid på att göra tunga arbeten, fast man redan i dag kunde frigöra 20 procent av denna arbetstid med hjälp av robotteknik och AI.

Sjukhus i Köpenhamn, Liverpool och Wien är mycket mer avancerade när det kommer till automatisering. Wiens sjukhus är bäst i klassen på automatisering, visar en internationell jämförelse. Sjukhusen har automatiserat nästan hela logistiken och robotar och AI sköter majoriteten av de administrativa och tunga arbetena.

Det finns exempelvis robotar som för byket, lyfter patienter, och rehabiliteringsrobotar som patienter kan kliva i.

Sveriges robotar vårdar hemma

En av de vanligaste frågorna som uppkommer är hur robotar ska kunna ersätta den mänskliga kontakten. Enligt Andersson är det ändå inte tanken, snarare att robotar ska göra så att yrkesmänniskor ska kunna använda mera tid på människan och låta robotar sköta medicinering och matning exempelvis inom hemvården.

– Ensamhet är ett stort problem och ibland är hemvårdspersonalen den enda människa som kommer till en äldre persons hem. Vårdpersonalen rusar in och ut, hjälper med medicinering och mat och har kanske 5 till 10 minuter per patient. Vårdrobotar kunde hjälpa att omfördela yrkesmännens tid.

I Sverige har man varit föregångare för vård i hemmet med satsningar som Robotdalen där man utvecklar och implementerar nya idéer och lösningar inom robotteknik. Det finns exempelvis en matningsrobot som heter Bestic som kan mata patienten då hemvården inte alltid har tid. Läkemedelsroboten Evondos hjälper dementa och funktionshindrade att ta läkemedel vid rätt tidpunkt och i rätt dos vid hemvård och äldreomsorg.

Det finns redan terapirobotar i en del serviceboenden i Finland och sensorer i hemmen används i någon mån. På det sättet kan man följa med hur den äldre rör sig i hemmet och om det sker några avvikelser. Det här gör det också lättare att ingripa om det händer någonting eller ställa tidiga diagnoser.

Flera projekt på gång

Samkommunen Eteva är Finlands största kompetenscentrum inom funktionshinderssektorn och ägs av 45 kommuner. Inom Eteva har det startats flera robotikprojek, som exempelvis effektivisering av förvaltningen och överförande av rutinuppgifter till en digital arbetarkollega.

– Syftet är att försöka frigöra yrkesmänniskornas arbetstid så att de kan träffa människor mera, säger Katrina Harjuhahto-Madetoja, verkställande direktör för samkommunen Eteva.

Västkusten ligger i framkant vid införandet av de nya teknologierna. Flera av kommunerna har det industriella kunnandet och färdigheten att ta i bruk teknologierna. Goda exempel är Björneborg, Vasa och Seinäjoki liksom Helsingfors och Joensuu.

Bland de mindre kommunerna har Kuusamo och Korsholm provat de nya teknologierna. Utmaningen är ändå att en liten kommun kanske inte alltid har de resurser som krävs.

Till exempel i Korsholm har man tagit i bruk exoskeleton, en robot som patienten klär på sig. Gångroboten som är den enda av sitt slag i Norden stöder gången och rehabiliteringen hos personer med rörelsehinder på grund av stroke, MS, ryggmärgeskada eller muskelsjukdom.

– Dessvärre är robotikprojekt inom hälso- och sjukvården fortfarande ovanliga i Finland, säger Andersson.

Artificiell intelligens tas däremot i bruk hela tiden inom hälso- och sjukvården i Finland både för förebyggande insatser, medicinering, administrativa processer och analys.

Marknaden för vårdrobotar förväntas växa med i snitt 36 procent per år fram till år 2021. De tre största fördelarna med robotik inom hälso- och sjukvården är precision, att de frigör personalens tid för mer människonära jobb, samt kostnadsbesparing.

Fanny Lindholm

Hur villiga är finländare att bli vårdade av en robot?
  • En enkätundersökning gjord av Consumer Compass 2017, som tusen finländare besvarat, visar att en femtedel av finländarna ser robotar som ett hot för sitt jobb.
  • Två tredjedelar tycker däremot att det är positivt att robotar kan sköta de tunga och monotona arbetsuppgifterna så att människor kan fokusera på ett mera meningsfullt jobb.
  • Samma undersökning visar att två tredjedelar inte skulle låta en robot vårda sig eller sina anhöriga. Män var mer positiva till tanken att bli vårdade av en robot än kvinnor.
  • En europeisk undersökning framtagen av forskningscentralen VTT 2017 visar däremot att 73 procent av finländarna ställer sig ganska positiva till användning av robotar.
  • Nästan hälften av finländarna (47 procent) ställer sig positiva eller ganska positiva till robotar som erbjuder service och sällskap i äldreomsorgen och sjukvården, visar samma undersökning av VTT.

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.