Att få ihop det ekologiska och det sociala 

av Lars Sund

Rikard Hjort Warlenius skissar en omställningsprocess som förenar ekologisk realism med radikal demokrati.  

 

Omställning är ett ord som ofta förekommer i diskursen om klimatkrisen. Även jag är en flitig användare av ordet. Men vad menar vi egentligen när vi talar om omställning? Hur ska omställningen förverkligas? Är grön tillväxt möjligt, eller måste ekonomin tvärtom krympa om vi ska undvika en klimatkollaps? Är en omställning alls möjlig i en kapitalistisk ekonomi eller måste rådande system störtas och ersättas av ett nytt? Det gäller att hitta en strategi för att hantera klimatkrisen och det är bråttom. Till 2030 måste utsläppen av växthusgaser ha halverats om vi ska ha en chans att klara Parisavtalets mål att hålla den globala uppvärmningen under två grader och helst vid omkring 1,5 grader.

 

Inga entydiga sanningar om tillväxt

I sin bok Klimatet, tillväxten & kapitalismen ger Rikard Hjorth Warlenius,­ lektor i humanekologi vid Göteborgs universitet, en överblick av den pågående vetenskapliga diskussionen om hur vi kan hantera klimatkrisen och redovisar de tre vägar på vilka den nödvändiga omställningen kan förverkligas: grön tillväxt, nedväxt eller en ”grön ny giv”.

Låt mig genast få en sak sagt: Klimatet, tillväxten & kapitalismen är nödvändig läsning för alla som vill försöka förstå hur vi ska hantera klimatkrisen. Boken gör att man verkligen förstår problemen som möter en omställning. Warlenius är tydlig med vilken lösning han förordar. Det är upp till läsaren att bestämma om hen håller med eller inte.

Hjorth Warlenius tar avstamp i fyra hypoteser: 1) Koldioxidutsläppen behöver minska radikalt om vi ska undvika katastrofala klimatförändringar; 2) Ekonomisk tillväxt leder till ökade koldioxidutsläpp; 3) Kapitalism är otänkbar utan ekonomisk tillväxt; 4) Kapitalismen kommer sannolikt inte att falla inom den tidsram vi har på oss för att åstadkomma en drastisk utsläppsminskning. 

Den första hypotesen är inte mycket att diskutera – bara en glesnande skara klimatförnekare skulle väl säga emot att vi måste minska utsläppen av växthusgaser. De verkliga bromsklossarna utgörs snarare av de politiker som försöker inbilla oss att vi måste skynda långsamt med omställningen för att inte skada ekonomin. Elpriserna har på sistone gett de här politikerna ytterligare argument för att skjuta upp utsläppsminskningarna. 

Debatten om huruvida ekonomisk tillväxt kan frikopplas från ökat materiellt resursutnyttjande är gammal. Förespråkare för ”grön” tillväxt menar att en frikoppling är fullt möjlig och redan kan ses, medan anhängare av nedväxt som Tim Jackson­ och Jason Hickel är av motsatt åsikt. Forskningen är inte entydig: det finns exempel på den önskade frikopplingen – men, skriver Hjorth Warlenius, de här exemplen är inte nödvändigtvis universella utan snarare specifika för vissa länder och regioner. Hjorth Warlenius är ingen förespråkare för den gröna tillväxten, även om han påpekar att tillväxt inte behöver motverkas till varje pris. Omställningen kan i sig generera tillväxt, till exempel genom att nya hållbara energisystem måste byggas upp.

 

Kapitalismens nyckelroll

Kapitalismen – ”ett system av generaliserad varuproduktion”, som Hjorth Warlenius definierar den – är det ekonomiska system som dominerar vår värld. Ja, man måste våga tala om kapitalismen och inte använda omskrivningar som ”marknaden” eller ”ekonomin” för att betona det speciella med det kapitalistiska produktionssystemet, menar Hjorth Warlenius. Utan energiproduktion finns ingen varuproduktion. Industrikapitalismen drevs och drivs fortfarande av fossila bränslen: först kol, senare av olja. Kapitalismen har alltså en nyckelroll i klimatkrisen. Kapitalismen är, enligt Hjorth Wallenius, ett historiskt system, som uppstod i Europa på 1500-talet, spreds under 1800- och 1900-talet och är nu det dominerande ekonomiska systemet.

Men, påpekar han, som andra historiska samhällssystem kommer kapitalismen förr eller senare att upphöra och ersättas av något annat. Vi vet bara inte när. Kapitalismen har visat en anmärkningsvärd förmåga att anpassa sig till ändrade förhållanden och rida ut krig och kriser. Vi kan inte räkna med att störta kapitalismen för att hantera klimatkrisen. 

Rikard Hjorth Warlenius finner varken grön tillväxt eller nedväxt vara möjliga vägar att hantera klimatkrisen och då återstår bara det han kallar en grön ny giv. Inspirationen kommer från amerikanska politiker som Alexandria Ocasio-­Cortez­ och Bernie Sanders och deras Green New Deal, som i sin tur går tillbaka på president F. D. ­Roosevelts New Deal-politik, som lanserades för 90 år sedan för att ställa USA på fötter igen efter depressionen. 

 

Klimatpopulistisk rörelse efterlyses

Hjorth Warlenius stannar inte vid att förorda gröna åtgärder: han efterlyser också ”en klimatpopulistisk rörelse” som till skillnad från dagens miljörörelse inte strävar efter konsensus – ”alla tjänar egentligen på en omställning” – utan ”förutsätter att det kommer att krävas konflikt och mobilisering för att kunna besegra motståndet mot klimatåtgärder”. Detta motstånd kommer främst från ägarna till fossilkapitalet och en ”smal politisk elit” som Hjorth Warlenius inte beskriver närmare. Till motståndarna kan också läggas extremhögern, som i allt högre grad kommer ut som klimatförnekare nu när den inte längre har ensamrätt på främlingsfientligheten. 

Hjorth Warlenius ger inga förslag till detaljprogram för denna sin klimatpopulistiska rörelse, men sammanfattar elegant vad det handlar om i en mellanrubrik i sista kapitlet i sin bok: ”Att få ihop det ekologiska och det sociala”. Eller som han formulerar det längre ner i brödtexten: ”På en övergripande nivå kan det beskrivas som att förena ekologisk realism med radikal demokrati.”

Klimatet, tillväxten & kapitalismen är förvisso en tjock och spretig bok, men låt er inte avskräckas av det. Rikard Hjorth Warlenius skriver bra och trasslar inte in sig i alltför snårig akademisk jargong. Man lär sig mycket, inte minst om ekonomisk historia och vilka verktyg vi har att tillgängliga när vi ska angripa klimatkrisen. Klimatet, tillväxten & kapitalismen behandlar en lång rad brännande frågor och ger underlag för fortsatt debatt. Kanske boken rent av kan användas i som litteratur i studiecirklar om klimat och omställning?

 

 

Rikard Hjort Warlenius:
Klimatet, tillväxten & kapitalet.
Verbal förlag, 2022.

Lämna en kommentar