På besök i Dalsbruk

av Ny Tid

Det är alltid en upplevelse att komma till platser man inte tidigare har besökt. Man gör sig en föreställning om hur där skall se ut, hurudana människorna skall vara som man träffar där o. s. v. I fråga om Dalsbruk kan man knappast tänka sig en vackrare plats, och skärgården är förtjusande vacker. Sett från havsidan är det fabriken som dominerar, man ser också på bebyggelsen där att det är en bruksort. Alltså alla de kasernliknande arbetarbostäderna. Endel var rent ut sagt kusliga, svarta och fula, men några var nymålade och såg relativt trevliga ut på avstånd. Men gick man närmare såg man att de var mycket otrevliga, med snart sagt livsfarliga trappor o, s. v. På grund av den knappa tiden hann vi inte bekanta oss med så mycket men litet hann vi se i alla fall. Det fanns också nybyggda arbetarbostäder, tvåfamiljsvillor var det visst. De var trevliga men som sagt hann vi tyvärr inte titta närmare på dem.

Dalsbruk har en mycket vacker naturpark med springbrunn där det skulle vara skönt för arbetarna, ungdomarna och barnen att promenera eller sitta och njuta av sommaren och grönskan. Då Vi uttryckte vår förvåning över att springbrunnen inte var i skick fick vi höra att den har blivit avstängd. Då vi förgäves tittade oss omkring efter en bänk att slå oss ner på fick vi veta att bänkarna blivit bortflyttade. Då vi frågade efter orsaken därtill fick vi veta att det skulle verka störande på omgivningen om barn och ungdom skulle vistas i parken! Vi tittade oss omkring men kunde till vår förvåning upptäcka bara något enstaka bonings-hus nära parken.

Gunvor Grönqvist

Vi ville ha tag på Åke Hellström som är ordförande i Dalsbruks Dem. Ungdomsklubb, för en intervju men han var tyvärr inte hemma. Vi frågade istället Gunvor Grönqvist om klubbens planer för hösten. Gunvor berättade villigt och nedan följer i stort sett klubbens program för hösten, eller åtminstone en del av hösten.

Höstverksamheten börjar riktigt på allvar igen i september, det blir då mötesverksamhet. En studiecirkel i bokföring är påtänkt och klubbmedlemmarna väntar ivrigt på att kursen skall börja. Det är redan många klubbister som har anmält sig och de är alla mycket tacksamma mot Klas Sten som har lovat leda kursen. Senaste vinter hade klubben en studiecirkel med ”Klass och Parti” som ämne och vid nämnda studiecirkels avslutning gjorde deltagarna ett löfte att den kursen skulle vara inledning till större och intensivare studieverksamhet. Nu har styrelsen tänkt anordna en kurs till, möjligen med FDU:s principprogram som ämne. Deltagandet kommer att bli livligt, studieintresse finns det.

Dalsbruk klubbisterna är som känt mycket teaterintresserade och att de verkligen kan något har man ju fått bevis för. Nu väntar de med spänning på en eventuell instruktörkurs. En sådan kurs skulle säkert samla mycket ungdomar och skulle också vara en sporre till intensivare verksamhet under hösten. Namninsamlingen på världsfredsrådets appell fortgår med oförminskad kraft och att det i år år många fler ungdomar som samlar namn än senaste år på Stockholmsappellen är ett bevis på Dalsbruks ungdomarnas fredsvilja och förståelse för fredsarbetets betydelse. Gunvor antog att Åke Hellström som ordförande skulle ha haft mera att berätta om klubbens verksamhetsplaner. Vi fick veta att Gunvor skall resa till Ungern och det är säkert att Gunvor vid sin återkomst därifrån kan delge klubben nya intryck och idéer. Vi tackar Gunvor för intervjun och önskar henne lycklig resa.

Gunnar Grönqvist.

Nästa vi antastar är Gunnar Grönqvist som är medlem i klubbens teater-komitté. Han berättar att det först har varit tankar på att en lätt fars skulle uppföras nu i höst för stärkande skall uppföras en riktig pjäs. Det är av kassan, men att det i alla fall nämligen så att publiken är kräsen och teaterklubben vill heller inte bjuda på något strunt. et har gjorts stora ansträngningar för erhållandet av en lämplig pjäs. Det har tagits kontakt med olika förlag och försök har gjorts att få tag i teaterchef Commondt, tillsvidare utan resultat. Teaterintresset är brinnande kan man säga, men just största svårigheten ligger i erhållandet av pjäser. Kulisserna kan vi själva åstadkomma, berättar Gunnar och scenen är fin. Vi brukar repetera på Folkets hus och alla kommer troget till repetitionerna. Men det är stora svårigheter med det att det arbetas i skift och dessutom i olika skift. Det är endast söndagarna som kommer ifråga som hellediga, men repetitionerna har ändå klarats galant, trots att det ofta om söndagarna är möten och sådant. Ifall en lämplig pjäs kan anskaffas kommer det att bli premiär redan i höst. Publiken är mycket intresserad och folk kommer ofta och frågar när det skall bli någonting och ber att det skall reserveras biljetter.

Allas vår egen Feto träffade vi också, det är väl nästan onödigt att presentera honom, alltså Felix Nordman, vi menar att alla känner honom ändå. Han är reklamchef och biljettförsäljare. Han berättar att det eventuellt skall uppföras en revy nyårstiden och att han redan börjat skriva bitar till denna. Biljetterna går åt som smör på heta stenar berättar han, folk reserverar biljetter redan när det börjas med repetitionerna. Och teaterintresset är enormt. Både vad publiken och de som spelar teater beträffar. Vi tackar dessa teatermänniskor och önskar dem lycka till i sitt arbete, och vänder oss till:

Majken Wass i Dalsbruks andelshandel.

Majken Wass, pionjärledare. Ja, vi har cirka 70 medlemmar i pionjäravdelningen, men nu under sommaren har verksamheten inte varit så livlig beroende på att så många av pionjärerna har varit i Sverge, ute i skären eller annars ar befunnit sig på andra orter. En utfärd gjorde vi till Sagalund, hembygdsmuseum och pionjärerna var överförtjusta. Vad höstverksamheten beträffar har vi, Lea Johansson och jag tänkt att vi i vinter inte skulle ha ringar eller cirklar som vi senaste vinter hade utan att det skall bli mera samarbete. Senaste vinter hade vi olika cirklar, handarbets, diskussions och läsecirklar och så. Pionjärerna handarbetade, ibland läste vi någonting och sen diskuterade vi det vi hade läst. Barnen frågade och vi besvarade frågorna efter förmåga. Pionjärerna är mycket pigga på alt det skall anordnas basarer där deras handarbeten skall försäljas t. ex. i samband med fester. Det har också varit fråga om att pionjäravd. skall anordna en fest i vinter och pionjärerna vill gärna själva stå för hela programmet. De är mycket intresserade av teater och av att uppträda med olika programnummer. Vad pojkarna beträffar har de det litet svårt då de inte har någon ledare, men den saken blir kanske ordnad. Dalsbruk pionjärerna har väntat på Hangöpionjärernas besök och oupphörligen frågat Majken når Hangöborna skall komma. Men en sorg har pionjärerna. De längtar efter att få pionjärblusar, då de ser andra ha blus känner de sig nere. De vill alla ha för att få visa att de är pionjärer men på grund av tygbrist det ännu inte kunnat anskaffas. De hoppas dock på att få dem så snart som möjligt. Medan vi lyssnade till vad Majken hade att berätta fick vi höra sången ”Pionjärtestamentet”. Det var en liten pigg flicka som sjöng den. Hon kommer efter något år att vara pionjär, intresset finns redan. Vi tackade både Majken flickan och hoppas att alla Dalsbruks pionjärer skall få sina blusar och att de skall ha framgång i arbetet.

I.K.

Lämna en kommentar