Arbete och arbetarklass

av Fredrik Sonck

För ett par månader sedan gjorde Ny Tid ett temanummer om den nya arbetsmarknaden. Där låg fokus på de usla villkor som präglar en stor del av dagens prekära arbetsliv, speciellt för unga, kvinnor och invandrare. Numret behandlade också den vingklippta och stelbenta fackföreningsrörelsen. I många fall har facket svårt att nå dem som skulle ha störst behov av facklig organisering.

Det som temanumret inte fördjupade var ett mer renodlat klassperspektiv. Kanske har det att göra med att ordet ”arbetarklass” för många känns lite främmande. För den akademiskt eller kulturellt orienterade delen av prekariatet och de offentligt anställda stämmer den kulturella självbilden ofta dåligt ihop med de associationer till industrier och kroppsarbete som arbetarklassbegreppet ger. Samma sak gäller ofrivilliga egenföretagare. Och beträffande de grupper som står utanför arbetsmarknaden (studerande, långtidsarbetslösa, sjukpensionärer o.s.v.) finns det en ytlig motsägelse – som högern utnyttjat retoriskt – mellan det antydda arbetet och det faktiska icke-lönearbetet. Det som kallas ”lägre medelklass” utgörs å sin sida i praktiken oftast av personer som uteslutande lever på sitt arbete och vars eventuella kapital i typfallet består av en belånad bostad.

I ungefär den här kontexten rubricerar Magasinet Arena 2/2013 sitt omslag med ett lätt provokativt ”medelklassen finns inte” och lanserar ett försök att återuppliva arbetarklassen. I 54 ”idéer” försöker sedan Göran Greider – vem annars – skissera ett nytt klassmedvetande. Den genomgående linjen är att medelklassen i den mån den existerar är ganska liten och att vi istället bör tala om den breda arbetarklassen, vilket ska inkludera en klar majoritet av befolkningen, från papperslösa immigranter till en stor del av tjänstemännen.

Att medelklassen i den samtida debatten definieras så brett är inte oproblematiskt, menar Greider. Varje försök att sedan göra mer ingående definitioner av den visar nämligen på stora sprickor och vitt skilda intressen mellan de som gynnas av den nuvarande samhällsordningen och de som inte gör det. Det breda medelklassbegreppet antyder alltså en slags konsensus som inte existerar och vare sig man häcklar eller hyllar medelklassen görs det på maktanalysens bekostnad: ”Samhället är fortfarande en pyramid. Inte en lök”, som Greider utrycker det.

I kulturell eller ideologisk mening tror jag visserligen att medelklassen ändå har en viss relevans, i synnerhet vad gäller dess konsumtionshets och dess benägenhet att se sina ideal som naturgivna. Också i global belysning kan det ibland vara meningsfullt för att beskriva merparten av den västerländska befolkningen som en medelklass. Men när det gäller de nationella arenorna, och när det kommer till arbete och ekonomi snarare än kultur och ideal, är jag benägen att ge Göran Greider och Arena en poäng. Det finns flera fördelar med att i inkluderande mening börja tala om den breda arbetarklassen som en potentiell majoritet i samhället. Denna arbetarklass kommer naturligtvis att vara lika splittrad och heterogen som den medelklass vi talar om idag, men att identifiera en bred arbetarklass (den behöver inte vara så stor som Occupy-rörelsens 99 %) ger en nyttig perspektivförskjutning.

 

Det Ny Tids temanummer i slutet av mars inte heller berörde i så hög grad var arbetets betydelse i sig självt. Synen på arbete är onekligen av fullständigt central betydelse för alla samhällsanalyser och påverkar förståelsen av de mest skilda fenomen. Att arbetslöshet och utslagning skapat förutsättningar för högerpopulistiska partier har påpekats tidigare, men i detta nummer tittar vi lite närmare på fenomenet. Peter Lodenius berör frågan i sina artiklar om Counterpoints kartläggning av de högerpopulistiska partiernas väljarkårer, medan Erik Hegelund närmar sig problematiken ur det motsatta hållet, då han försöker visa vilken ekonomisk politik som lett fram till de senaste decenniernas höga arbetslöshet.

 

Fredrik Sonck

2 kommentarer

Jack 25 maj, 2013 - 11:07

Ingen samhällsklass blir ju så undervärderad som arbetarna, nåja bönderna och fiskarna i så fall. Om vi tittar oss omkring,
och ser alla ståtliga byggnader, fartyg, bilar ja allt har arbetarna gjort. Men det talas vanligtvis enbart om arkitekter i samband med ståtliga byggnader och sånt. Och utan bönder fiskare och trädgårdsodlare skulle ju alla svälta ihjäl. Jag vill på intet vis ifrågasätta de högt skolade människorna, för ingen skulle väl vilja ha något att göra med en amatörkirurg. Men arbetarna får vanligen inget erkännande för sin insats, inte heller bönderna fiskarna och trädgårdsodlarna. De är ju inte intellektuella gubevars. Men kulturhuset i Helsingfors blev byggt på talko av folkdemokratiska arbetare, och det talas om
att arbetarna i Tammerfors samlade upp till koppartaket till det. Det innehåller bla Finlands första konsertsal värt namnet. Men så samlades det karriärryttare och bedragare i ledningen för folkdemokraterna och kommunisterna som intecknade det och förstörde pengarna, och till sist gick allt i konkurs. Till sist vill jag ur minnet som inte är så bra citera en dikt av den store Berthold Brecht som gjorde en klassresa i en mycket ovanlig riktning. Han reste från överklass eller var det medelklass till underklass.
Dikten var ungefärligen så här:

”Vem byggde Tebe med de sju portarna,
pyramiderna och den kinesiska muren?
I böckerna står kungars namn.
Var det kungarna som släpade
fram stenblocken?
Tre gånger förstördes Kartago.
Vem byggde upp det så många gånger igen?
Alexander den store erövrade Indien.
Hade han inte ens en kock med sig?
Filip av Spanien grät när hans flotta
gått under.
Grät ingen mera än han”.

Jag hittade inte boken där dikten ingick, så den är säkert inte exakt så här, men ditåt.

Reply
Trygve Söderling 25 maj, 2013 - 12:43

Bra tema och bra att återknyta till det tidigare temanumret, tänkandet blir en process. En sak Charlotte Sundström och jag funderade över när vi gjorde antologin OBS!KLASS för några år sen är den specifikt finlandssvenska vinklingen, dvs att det föreställda m-klassmonopolet är ännu massivare bland oss, och vad man kunde göra för att lite sabba enögdheten som inte vill se donarna bland oss.

Reply

Lämna en kommentar