Musikvetenskapen: En institution i kris

av Martin Ahlö

Musikvetenskapen vid Helsingfors Universitet står för tillfället utan professor och med en halverad personalstyrka. En nedläggning hänger i luften.

De finländska universiteten har på grund av reformer och nedskärningar i statens basfinansiering i allt större grad tvingats förlita sig på extern finansiering sedan år 2010. De humanistiska vetenskaperna har varit speciellt utsatta, och på universiteten oroar sig både personal och studenter för universitetens akademiska frihet och mångfald. I början av år 2021 har röster höjts för att situationen vid Helsingfors Universitet är ohållbar speciellt för ämnet musikvetenskap. Namnstarka debattinlägg i dagstidningen Helsingin Sanomat undertecknade av bland annat överkapellmästarna på radions symfoniorkester RSO och Helsingfors stadsorkester, kompositören Kaija Saariaho samt professor emerita Pirkko Moisala har uttryckt stark oro över att en institution som haft så stor betydelse för både musikforskningen och den finländska konstmusiken saknar personal och för tillfället inte har professor.

Ny Tid tog kontakt med filosofie doktor Juha Torvinen (som för närvarande är universitetslektor och ämnesansvarig) för att fråga honom hur det står till med musikvetenskapen vid Helsingfors Universitet.

– För fem år sedan hade vi fem stycken lärartjänster, men i nuläget är det bara Kaj Lassfolk som har en fast universitetslektorstjänst och jag som har en tillfällig. Eftersom Helsingfors universitet infört stora sparkrav har det de senaste åren lett till en minskning på över 75 procent av den fasta personalstyrkan och att det inte längre finns en fast lärartjänst i musikteori. Professurerna hölls under många år av de kända musikvetarna Eero Tarasti och Pirkko Moisala, men efter deras pensionering har tjänsterna inte tillsatts. För tillfället har alltså musikvetenskapen ingen professor, och arbetsuppgifterna måste skötas av mig och andra.

Förstår förvaltningen på Helsingfors Universitet hur allvarligt läget är?

– Just nu är läget väldigt oklart. Rektoratet beslöt nyligen att det tillfälliga lektoratet ska få förlängning, men våra lärarresurser är fortfarande otillräckliga.

– Situationen är allvarlig och ohållbar – vi har många duktiga studenter, men vår energi och tid räcker inte till. Personalens hälsa riskeras på grund av stressen, men det handlar också om studenternas rättigheter. Studenterna har rätt att få undervisning i det ämne de antagits till.

Professor Antti-Ville Kärjä på Konstuniversitetet (dit Sibeliusakademin idag hör) gick ut offentligt i debatten (Helsingin Sanomat 24.2.2021) med att föreslå att musikvetenskapen skulle passa bättre in bland deras utbildningar än som en akademisk disciplin. Pirkko Moisala svarade själv med ett inlägg där hon påpekade hur tvärdisciplinär och mångsidig musikvetenskapen egentligen är fastän den ofta misstas för att fokusera enbart på konstmusik. Juha Torvinen vill själv inte kategoriskt placera musikforskningen på den ena eller andra sidan av det akademiska stängslet.

– Jag vill inte ta ställning till Kärjäs uttalande. Det är riktigt att musikforskning kan utövas både på vetenskapliga universitet och konstuniversitet, det förekommer på andra ställen. Men det är skäl att komma ihåg att endast som en del av ett vetenskapsuniversitet kan vi ge våra studerande den humanistiska bildning och de akademiska färdigheter som krävs för att verka som musikvetare. Enligt min åsikt kunde vi nog genomföra enstaka kurser i samarbete med Konstuniversitetet, men vår rätta plats är här.

Foto Helsingfors Universitet

Fotnot: FD Juha Torvinen ska inte förväxlas med rockbandet Eppu Normaalis gitarrist, som också heter Juha Torvinen.

Bakgrund: Utbildningsnedskärningar

Både Jyrki Katainens och Alexander Stubbs (2011–2015) och Juha Sipiläs (2015–2019) regeringar drev igenom stora nedskärningar i alla stadierna av utbildningen i Finland. Det uppskattas att staten under de senaste tio åren skurit ner i utbildningen med över två miljarder euro. Sipilä-regeringens nedskärningar slog framför allt mot andra och högre stadiets utbildning. Totalt skars 335 miljoner euro från yrkeshögskolornas och universitetens stöd mellan 2016 och 2019. Helsingfors Universitet tvingades säga upp närmare 400 personer. Speciellt hårt drabbades humanistiska fakulteten, vars statliga grundfinansiering mellan 2016 och 2021 har sjunkit från 32 till 24 miljoner euro. Sanna Marins regering har lovat ”ge tillbaka” 250 miljoner euro.

Fakta: Musikutbildning i Finland

  • Musikundervisningen i Finland inleds redan på barnträdgårdsnivå och går genom hela grundskolan.
  • På andra stadiet finns flertalet konservatorier som erbjuder musikutbildning, liksom även folkhögskolor, som dock inte ger en officiell examen.
  • Konstuniversitetet utbildar kandidater, magistrar och doktorer i olika konstämnen, bland annat musik. Universitetet grundades 2013 då Konstindustriella högskolan, Teaterhögskolan och Sibeliusakademin slogs samman.
  • Helsingfors universitet erbjuder kandidat-, magister- och doktorsstudier i musikvetenskap. Musikutbildningen finns vid humanistiska fakulteten, och ger en filosofie examen. Musikvetenskap går även att studera vid Åbo Universitet, Åbo Akademi, samt Jyväskylä Universitet.
  • Till musikpedagog kan man utbilda sig vid Sibeliusakademon, samt universiteten i Jyväskylä och Uleåborg.

1 kommentar

Olav 19 april, 2021 - 12:45

Ville bara tillägga i det sista stycket gällande fakta om musikutbildning i Finland, att man kan utbilda sig till musikpedagog även på Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad!

Reply

Lämna en kommentar