Marx förnyad i nordiska tappningar

av Jan Otto Andersson

I två nya böcker, skrivna av Martin Hägglund och Søren Mau, erbjuds nya infallsvinklar på ett marxistiskt tänkande.

Marx har varit med oss i två varianter. En variant är den relativt deterministiska klasskampsmarxism som inspirerade de socialdemokratiska och kommunistiska arbetarpartierna. Den företräddes av Engels, Kautsky och Lenin och kan kallas ”ortodox marxism”.  En annan variant inspirerades av den unge Marx’ skrifter. Som en reaktion mot ortodoxin uppstod en ”humanistisk marxism”, en kulturell kritik av kapitalismen med alienation (Entfremdung) som ett centralt begrepp. Akademiska filosofer som Lukács, Korsch, Horkheimer, Adorno, Sartre och Marcuse bidrog till denna ”västerländska marxism”, som kom att spela en viktig roll för den nya vänstern på 1960-talet. Nu finns det rätt lite kvar av vardera varianten. Men även om det inte längre ”dånar uti rättens krater”, kan det höras ett muller som härstammar från Marx – rentav här hos oss i det fridfulla Norden.

Nya, omtalade Marxtolkningar

Två tjocka verk har nyligen väckt ett betydande uppseende. Det är Stum tvang (Tyst tvång) av den danska filosofen Søren Mau, och Vårt enda liv av den svensk-amerikanska filosofen Martin Hägglund. Maus avhandling har underrubriken En marxistisk undersøgelse af kapitalismens økonomiske magt. Den ger sig in på den ortodoxa marxismens centrala områden med en fräschör som är beundransvärd. Maus närläsning av Marx hela produktion är en allsidig kritik av tidigare Marxtolkningar. Hägglunds bok har undertiteln Sekulär tro och andlig frihet och ger sig i kast med frågor om livet och de värderingar som Marx i grunden stod för. Böckerna kompletterar varandra genom att Mau inskränker sig till att analysera kapitalismens makt på ett allmänt plan, medan Hägglund vill visa hur vi ska leva våra liv bortom såväl religion som kapitalism. Där Mau avslutar med en förhoppning om att betingelserna för ett fritt liv – kommunism – ska möjliggöras, erbjuder Hägglund en tro på att ”vår ändlighet är villkoret för vår värdighet och omsorg om andra […] allting beror på oss och på vad vi gör med våra liv.” Den framtidsvision – demokratisk socialism – Hägglund för fram som lösningen på dagens problem är direkt hämtad från Marx skrifter.

Kapitalets logik som tyst tvång

Upphovet till titeln på Maus bok kommer från ett citat från kapitlet ”Den så kallade ursprungliga ackumulation” i slutet av Kapitalets första band:

De ekonomiska förhållandenas tysta tvång beseglar kapitalets herravälde över arbetaren. Icke-ekonomiskt, direkt våld kan visserligen ännu komma till användning, men det hör till undantagen. I vanliga fall kan arbetaren överlämnas åt ”produktionens naturlagar”, alltså till det beroende av kapitalet, som härstammar från, garanteras och förevigas av själva produktionsvillkoren. (Min översättning av Maus danska citat, som skiljer sig lite från Ivan Bohmans svenska översättning)

Maus definition av kapitalism är ett samhälle i vilket den sociala reproduktionen i hög grad styrs av kapitalets logik. Inget samhälle är enbart kapitalistiskt, men Mau begränsar sig till kapitalets logik i dess renaste form. Kapitalisterna äger produktionsmedlen medan de arbetande kan producera – och reproducera sig själva – endast genom att sälja sin arbetsförmåga till en kapitalist. Ett tyst tvång råder för lönearbetarna, om de inte hittar en ”arbetsgivare”, kan de inte försörja sig. Men också kapitalisterna som konkurrerar inbördes och är tvungna att få avkastning på sitt kapital för att kunna fortsätta som kapitalister. Maktformer som våld och ideologi spelar därför en underordnad roll. Kapitalets ekonomiska makt upprätthåller och förstärker sig självt. De återkommande kriserna betyder inte att kapitalismen som system är hotad. Tvärtom är kriserna avgörande för att återställa ackumulationen av nytt kapital.

Genom att den sociala reproduktionen gjorts beroende av ackumulationen av abstrakt rikedom, är arbetarna tvungna att sälja en större arbetsinsats än den som krävs för deras uppehälle. Utan utnyttjandet av mertid för att producera mervärde åt kapitalisterna uppkommer inga vinster, och utan vinster och ackumulation ingen efterfrågan på arbetskraft. Maus analyser – av subsumtionens despoti, underordningen av arbetaren kroppsligt och mentalt; av den kapitalistiska omformningen av jordbruket och naturen; av mobilitet som logistisk makt; och av arbetslösheten och överskottsbefolkningen som maktmekanismer – är så övertygande och skrämmande att chefsekonomen för en liberal tankesmedja utbrustit: ”Maus hållningar är det mest ohyggliga, jag har läst.” Andra recensenter har strött lovord över verket. Med till exempel Andreas Malms ord:

”Skriven med nerv och klarhet, på en gång analytiskt precis och dialektiskt skarpsinnig, återupplivar Stum tvang den historiska materialismen och gör den brukbar och levande för det 21sta århundradet.”

Ändligt liv

Om Maus bok kräver rätt mycket av läsaren, gäller detta inte Martin Hägglunds Vårt enda liv. Han har förmågan att ge sig i kast med livsnära och livsavgörande problem på ett medryckande sätt, som får läsaren att begrunda sin egen livssyn. Boken är indelad i två delar. Den första delen behandlar tro, kärlek och ansvar. Genom närläsningar av författare som C S Lewis, Charles Taylor, Augustinus, Karl Ove Knausgård och Søren Kierkegaard, vill Hägglund förtydliga skillnaden mellan sekulär och religiös tro. Endast den förra innebär att man fullt tar ansvar för att livet är ändligt men oersättligt. ”Endast någon som är engagerad kan bry sig om någonting. Och endast någon som är ändlig kan vara engagerad.”

Huruvida delen om sekulär tro är nödvändig för den andra delen om andlig frihet kan ifrågasättas. Månne det inte är tillräckligt att konstatera att våra liv är ändliga och att vi bär ansvar för hur vi använder denna vår tid på jorden. Vad den andliga friheten kräver är att vi skaffar oss tid för att göra sådant som är ändamål i sig – inte nödvändiga för vår överlevnad och försörjning. Kapitalismen tvingar oss emellertid att sälja vår arbetskraft långt utöver vad som skulle vara nödvändigt för att upprätthålla våra liv. Vad det gäller är att utvidga den ”socialt tillgängliga fria tid, som både är frigörelsen medel och dess ändamål”.

Demokratisk socialism

Hägglund använder sig av Marx’ värdeteori för att förklara varför kapitalismen kräver tillväxt och merarbete. Värde produceras endast genom att vi arbetar och utan värde uppkommer inga vinster och ingen kapitalackumulation. Men målet bör inte vara att skapa abstrakt rikedom, värde producerat genom avlönat ”socialt nödvändigt arbete”. Vi borde i stället mäta rikedom i termer av ”socialt tillgänglig fri tid”. Det är möjligt endast under ”demokratisk socialism” – ”institutioner som låter oss forma, utveckla och förändra de åtaganden i vars ljus vi lever våra liv”. Medan nödvändighetens rike definieras av de sociala roller som vi är tvungna att uppfylla för samhällets behov, definieras frihetens rike av våra praktiska identiteter, som kommer till uttryck genom de aktiviteter som vi ägnar oss åt för deras egen skull.

Hägglund avslutar med att kritisera vänstern för att i alltför hög grad ägna sig åt en omfördelning av det kapitalistiskt producerade värdet. Det finns ingen brist på kritik, men väl på ”en ingående definition och analys av kapitalismen”. Om Hägglunds som avslutning önskar just det som Mau erbjuder, avslutade Mau sin bok genom att hoppas på det som Hägglund vill ge oss: principerna för en ”livsform bortom kapitalismen”. Vid sidan av Marx är det Hegel och Martin Luther King som är Hägglunds viktigaste ledsagare mot ett självbestämmande globalt postkapitalistiskt samhälle. Kritikerna har haft lätt att förundra sig över genomförbarheten av den visionen. Men av sympatisörerna har Hägglund blivit stjärnförklarad. ”En ofantligt ambitiös förening av filosofi, andlighet och politik[…]. Allt beror på vad vi gör med våra liv tillsammans”, skriver till exempel The Guardians recensent.

Søren Mau: Stum tvang. Klim, 2021.
På engelska som Mute Compulsion från Verso Books.
Martin Hägglund: Vårt enda liv. Volante, 2020.

Lämna en kommentar