Färre lärare – sämre elevresultat

av Gordana Malešević

En ny rapport från Uppsala universitet visar att färre lärare i skolan ger ett sämre studieresultat för eleverna – något som man kan utgå ifrån att också gäller Finland. Man har jämfört kommuner som har skurit ner mycket på resurserna i skolan under 1990-talet med kommuner som har skurit ner lite. I kommuner som har skurit ner mycket på antalet lärare har eleverna fått sämre slutbetyg i årskurs 9 än i de andra kommunerna.Den genomsnittliga kommunen har minskat antalet grundskollärare från 9,1 till 7,7 per hundra elever, vilket medfört att eleverna i genomsnitt fått 1,2 procentenheter sämre betyg. Nedskärningarna i skolan tycks ha påverkat t.ex. svenska barn med högutbildade föräldrar och invandrarbarn lika mycket.
År 1991 blev kommunerna huvudmän för skolan. Grundskolan gick därmed från ett enhetligt system med öronmärkta statsbidrag, till ett system där kommunerna friare kan besluta om skolans utgifter och antal lärare. I rapporten undersöks om förändringarna i studieresultat i olika kommuner samvarierar med den förändrade kommunala resurstilldelningen. Analysen tar också hänsyn till bland annat genomsnittsinkomst i kommunen, andelen utlandsfödda elever och andelen högutbildade föräldrar. Kanske är bättre resultat i matematik och naturvetenskapliga ämnen, något som  den svenska regeringen nu diskuterar, bra och önskvärda mål. Självklart är en bättre skol- och arbetsmiljö för barn och vuxna en bra och önskvärd målsättning.
För att nå dessa mål, och andra, behöver eleverna tillräckligt många lärare – det vet vi nu.
Kanske kan vi drista oss till att säga, redan innan forskningsresultaten visar det, att även annan personal i skolan är viktig: skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger med flera.
När det inte finns någon som hinner reda ut små problem och rop på hjälp, riskerar man att de växer till våldsdåd.
Kan vi anta att vi får en bättre skol- och arbetsmiljö om vi får högre lärartäthet i skolan och återgår till att ha en skolsköterska och en kurator per skola?
Eller skall vi vänta på vetenskapligt underlag och istället nu satsa på fler ordningsvakter i skolorna och poliser i kommunen?

Gordana Malesevic

 

Lämna en kommentar