Beslutsfattarna och ämbetsmännen och -kvinnorna i Bryssel har tappat kontakten med mänskornas vardag och livsvillkor. Många EU-politiker har uppenbart inte haft några klara idéer om hur de som Europaparlamentariker skall arbeta för finländarnas och även de andra européernas bästa. Okunskapen om och missnöjet med EU bland medborgarna är bara ett av många bevis på att man inte kunnat förverkliga ett harmoniskt samspel mellan regioner, stater och unionen. Man har fokuserat för mycket på maktstrukturer och försummat de för mänskorna så viktiga substansfrågorna. Europa mår inte bra i dag!

Illamåendet beror enligt min menig på att man inte förstått att respektera de kulturella sammanhang som är så viktiga för varje mänskas identitet. Allt för snabba förändringar skapar otrygghet och misstänksamhet. Utvidgningen har blivit ett självändamål. Antagandet av nya medlemsstater har gått för snabbt. Ett mera homogent men mindre EU kunde ha haft ett bättre inflytande på och ett fruktbarare samarbete med de närmaste grannarna än vad fallet nu varit då de blivit medlemmar i en alltför snabb takt.

Samtidigt har ländernas parlament och regeringar liksom parlamentet och kommissionen i EU dominerats av det marknadsmässiga liberala tänkesättet. Som en följd av detta har man inte helhjärtat satsat på att utveckla den gemensamma sektorn som ger samhällena stadga och medborgarna trygghet. De välbetalda lobbarna i Bryssel som förespråkat marknadens oinskränkta frihet har ytterligare försämrat de förtroendevaldas förmåga att inse den kvartala ekonomins ihålighet och dess förestående sammanbrott.

Jag menar enkelt sagt, att vi haft alltför okunniga och kritiklösa förtroendevalda som låtit sig duperas av påståenden om att det är marknadens lagar som gäller.

Nu då skattebetalarna och det gemensamma samhället måste ställa upp med garantier och direkta stöd på tusentals miljarder euro inser allt fler att det behövs förändring. Allt fler inser att den individualistiska råa kapitalistiska politiken i Reagans, Thatchers och Bushs anda fört oss till ruinens brant. Även guruerna bakom dessa idéer erkänner nu en efter en att de haft fel.

EU-valet ger nu mänskorna, efter dessa insikter, då vi sett hur det gått, en rejäl möjlighet att åstadkomma en verklig förändring. Det passar väldigt bra att denna förändring börjar i Europaparlamentet. Det är nödvändigt. Så måste det ske. För om EU styrs av en konservativ majoritet kommer allting att återgå till det gamla. Europa och mänskorna i de olika länderna står nog inte ut med ett konservativt styre i ytterligare fem år. Därför behövs en kursändring.

Denna kursändring måste basera sig på värderingar som rättvisa, jämlikhet och solidaritet. Det innebär trygghet och förtroende som ger oss den inre psykiska styrka som vi kallar identitet. Barn som får uppleva detta kan som vuxna ta ansvar för sig själva och sina partner. De kan delta i produktion och beslutsfattande. De kan utöva ett moget föräldraskap som i sin tur stöder och skyddar nya uppväxande generationer. De tar ansvar för omsorgen om de gamla. De skyddar miljön.

En förändring i denna riktning kan Du åstadkomma genom att rösta, och rösta rätt i valet som börjar med förhandsröstningen den 27 maj!


Skribenten är EU-vals­kandidat för SDP.

Fredrik Almqvist

Lämna en kommentar