Det är dags att starta diskussionen om alternativa energikällor och energisparande på allvar. Oljans tillgänglighet minskar och resultaten av drivhuseffekten börjar redan synas. Mångsidighet är Finlands styrka i energiproduktionen. För att öka denna mångsidighet bör vi satsa mera  på teknologisk utveckling samt ibruktagandet av förnyelsebara energiformer. Den rapport som Matti Purasjoki presenterade i början av oktober innehåller en del goda element som man kan ta fasta på.I vårt land kan alla vara ense om att vi är beroende av energi, därtill ganska mycket. Emellertid kan vi inte fatta beslut om vår energiproduktion utan hänsyn till miljön. Klimatförändringen är ett faktum. Det krävs tuffa tag för att hejda denna utveckling. Därför bör de energiproduktionsformer vi vill satsa på ha låga utsläppsnivåer av koldioxid eller helst inga alls. Detta krav ställer också Kyotoavtalet som Finland har bundit sig till.

Ett första steg som inte fodrar mycket omställning är att minska på den nuvarande energikonsumtionen. Detta kan bl.a. annat göras genom att införa en progressiv miljöskatt på bilar med hög bränsleförbrukning, investeringsbidrag för att montera alternativa uppvärmningssystem för byggnader samt vettiga satsningar på kollektivtrafiken. Inom industrin finns också stora inbesparingsmöjligheter, t.ex. genom att frekvensstyra större pumpar kunde man spara kännbara mängder elektricitet. Kommunerna kunde också i högre grad ansluta sig till det nationella energisparprogrammet.

Biobränslena har också framtiden för sig. Istället för att importera billig etanol som producerats på ekologiskt tvivelaktiga grunder borde man satsa på utveckling av de resurser som finns inom landet. Både olika former av energigrödor, biogaser och biobränslen används långt under de möjligheter som finns. Vindkraftens totalandel av energiproduktionen är idag kring 0,2 %. Högteknologilandet Finland är ett u-land i förhållande till resten av Europa i detta avseende.
Många starka påverkare i vårt samhälle har redan slagit fast att den enda lösningen för dem är mera kärnkraft. När våra energipolitiska framtidsutsikter diskuteras är det kärnkraftsalternativet som lyfts fram. Västerförbundet anser detta vara kortsiktigt. Den vägen riskerar vi det som är styrkan i Finlands energiförsörjning, dvs. mångfalden, och äventyrar också vår framtid. Alldeles nyligen, för bara några månader sedan, fick vi höra att ett av kärnkraftsverken i Sverige var ungefär sju minuter från härdsmälta. Nu körs kraftverket endast periodvis. Den oproportionella satsningen på kärnkraft gör Finland mer känsligt för driftsproblem, ökar problemen med det radioaktiva avfallet samt ökar trycket på uranbrytning också i Finland.

Vänsterförbundets svenska landsmöte

 

Lämna en kommentar