Lämpligt inför EU-valet publicerar förlaget Into pamfletten Euroopan mahdollisuus som består av elva texter. Tillsammans bildar de en mångsidig helhet som ringar in några av de infallsvinklar och beslut som är betydelsefulla under kommande mandatperiod. Pamfletten tar tydligt ställning för utformandet av en europeisk socialpolitik, ofta omnämnd som den sociala dimensionen. Olika förslag målas upp, och texterna genomsyras av en positiv anda i enlighet med bokens titel. Trots det ignorerar författarna inte de problem som EU står inför eller de misstag som begåtts. Problemet med öppna marknader och fri rörlighet inom ett samarbete av nationalstater med nationella sjukförsäkringar och pensionssystem problematiseras och ges olika lösningar. Bankreglering, upphandlingslagstiftning, finansskatter, avsaknaden av en europeisk offentlighet och bristen på öppenhet och demokrati behandlas också.

Johanna Perkiös text om en europeisk minimilön och grundinkomst finansierad genom eurodividender är ett bra och upplysande exempel på hur inkomstöverföringar inom unionen kunde fungera i framtiden. Medan Erkki Tuomiojas text om den europeiska legitimitetskrisen kanske snarast upprepar argumentationen kring finanskrisen och oförmågan att skapa folkligt stöd för den europeiska politiken.

Pamflettens styrka är författarnas mångsidiga bakgrund. De består i huvudsak av akademiker och tjänstemän, men även två politiker ryms med, Satu Hassi och Erkki Tuomioja. Texterna bildar en välfungerande helhet då den kombinerar texter från vitt skilda fällt. Allt från Pauli Kettunens idéhistoriska överblick av de nationella (nationalistiska) kontra övernationella spänningarna ur ett nordiskt välfärdsperspektiv till Satu Hassis text om konflikter mellan ekologiska och ekonomiska intressen i Europaparlamentet. Grovt kategoriserat kan man säga att de två texterna skrivna av politikerna är av mer allmän karaktär medan till exempelvis Pekka Koivusalos text med fokus på bankkris och -reglering känns aningen tyngre med sina diagram och grafer.

På det hela taget ger pamfletten ett fräscht intryck i kontrast till den långdragna debatten om stödpaket och nedskärningspolitik. Pamfletten beskrivs på Intos webbplats som en skrift som redogör för EU:s möjligheter i Europa och världen, vilket den också är. Samtidigt hade den kanske kunna tjänat på att inkludera någon lite mer etablerad EU-kritisk röst, eftersom dialogen mellan EU-kritiker och -visionärer inte riktigt möts annat än i bullriga diskussionsprogram och valdebatter. Här kunde pamfletten ha brutit ny mark, eftersom den trots sin sakliga ton kanske inte ger ingredienser att omvända andra än de redan frälsta. Vidare lämnas försvars- och utrikespolitiken helt obehandlad, vilket trots allt brukar omnämnas som ett av EU:s tre ben och spelar en betydande roll för utvecklingen i stort. Som läsning inför EU-valet är pamfletten ändå definitivt läsvärd som en kort och lätt översikt av i vilken riktning EU kunde tänkas förändras under de kommande åren.

 

Karl-Mikael Grimm

 

Euroopan mahdollisuus.
Red. Kaarina Taipale och Jouko Kajanoja. Into kustannus, 2014

Lämna en kommentar