Öppet brev till presidentkandidaterna

av Ny Tid

Visste ni att den samlade internationella kunskapen bland forskarna tyder på att elektromagnetiska fält, framför allt mikrovågsstrålning, kan vara skadlig för människan och miljön och att man i samband med att ny teknik tas i bruk borde tillämpa försiktighetsprincipen?

Vi undertecknade vill inför den andra presidentvalsomgången ställa följande frågor till er:

1. Godkänner ni att de frekvensband som utgör vår nationella egendom och som nu kommer att fördelas och säljas överlämnas till internationell börshandel?

2. Är ni beredda att medverka till en allmän medborgardiskussion om hur tekniken kan göras tryggare?

3. Hur kommer ni som president att agera för att människor som är överkänsliga kan bo kvar i sitt fosterland?

Det är bara 40 år sedan vi upplevde att man inte tog miljögifter och nedsmutsningen av miljön på allvar. I dag har miljötänkandet och principen om ekologisk hållbarhet blivit en naturlig del av vår vardag, men i dag finns det nya hot mot vår miljö, som uppenbarligen kan vara lika allvarliga som bekämpningsmedlen på 1960-talet, även om vi ännu inte vet tillräckligt om dem. Ett sådant hot är den exponering för elektromagnetiska fält och elektromagnetisk strålning som vi alla vare sig vi vill det eller inte utsätts för i dag. Det gäller framför allt den högfrekventa, icke-joniserande mikrovågsstrålningen från mobiltelefoner, mobiltelefonimaster och andra anläggningar som ger ett växande antal människor problem. Det finns experter i vårt land som öppet varnar för riskerna, men de utgör i dag en minoritet.

När det gäller denna typ av teknologi vars följder vi ännu inte kan bedöma borde man självklart iaktta den allmänt omfattade försiktighetsprincipen som iakttas när det är fråga om mediciner och olika tillsatsämnen. Speciellt borde man vid marknadsföringen av mobiltelefoner ta hänsyn till barn vars nervsystem ännu är under utveckling. Men hittills har försiktighetsprincipen inte iakttagits, tvärtom vill man i så snabb takt som möjligt utveckla Finland till ett föregångsland när det gäller trådlös teknologi. Vi står därmed inför ett viktigt val när det gäller utvecklingen av samhällets infrastruktur. Skadliga följder för såväl människors hälsa som för miljön kan bli följden. Denna fråga är alltså av största vikt såväl för nationen som för folkhälsan.

Osmo Hänninen, professor i fysiologi, Kuopio, Jukka Laitakari, professor i hälsofostran, Kervo, Eeva Siitari, specialläkare i kirurgi, Kervo, Seppo Kinnunen, specialläkare/företagshälsovården, Tammerfors, Petri Lindroos,operasångare, Lovisa Marjorita Huldén, skådespelerska, Borgå, Gwen Marttinen, hum kand, Helsingfors, Pirkko Lindberg, författare, Helsingfors, Kristin Olsoni, regissör, Sibbo, Pirjo Bergström, musiker, Helsingfors, Heljä Wallensköld, bildkonstnär, Borgå, Rauha-Maria Mertjärvi, fil.kand, Träskända, Marina Motaleff, skådespelerska, Helsingfors, Nalle Valtiala, författare, Helsingfors, Thomas Rosenberg, samhällsvetare, Lovisa.

 

Lämna en kommentar