”Vår människosyn är ljus. Vi tror enligt humanismens ideal på att människor verkar ansvarsfullt och ärligt, bara man skapar samhälleliga förutsättningar för det. /…/ Riktlinjer för vårt partiliv är demokrati och öppenhet, att lyssna på varandra, lära sig nytt och utbyta erfarenheter samt kamratskap, stöd och uppmuntran mellan medlemmarna.”

Så vill Vänsterförbundet uppfatta sig, enligt utkastet till nytt principprogram som häromveckan lades fram för diskussion och vidareutveckling. Den senaste utvecklingen visar ju att det är bra att ha målsättningar också för det inre arbetet.

Men huvudsakligen handlar det naturligtvis om en analys av samhället omkring oss, både världen och Finland. Det avgörande problemet både i världen och i Finland är att den ekonomiska sektorns övermakt över den politiska sektorn vuxit i snabb takt till följd av avregleringen och globaliseringen. Det har skapat tillväxt och välstånd, men det välståndet är allt ojämnare fördelat, vilket för med sig sociala spänningar. Den okontrollerade exploateringen av naturresurser hotar på längre sikt vår överlevnad.

Globaliseringen innebär att det är svårt att hantera dessa problem på nationell nivå, eftersom kapitalet gärna svarar på försök till reglering eller försök att försvara skattenivån med hot om att flytta kapital eller arbetsplatser till andra länder med mindre reglering, lägre skatter eller lägre löner. Systemet med bekvämlighetsflagg har slagit igenom på bred front också på landbacken.

Enligt programförslaget är det därför viktigt att föra upp kampen till EU för att bevara den nordiska välfärdsmodellen. ”Vänstern måste ta initiativet för att utveckla EU. Europa behöver effektiva gemensamma spelregler, som på hela unionens område säkerställer medborgerliga rättigheter, de anställdas ställning och rimliga spelregler inom arbetslivet, social trygghet, skatteinkomster som räcker till för att upprätthålla välfärdsstaten samt en hållbar utveckling.”

Arbetsgruppen för det nya partiprogrammet väntar nu på kommentarer från föreningar och enskilda medlemmar och anhängare och bereder ett nytt utkast som överlämnas till partistyrelsen i december. På våren utarbetar partistyrelsen ett eget förslag och sänder ut det på en ny runda så att programmet kan antas vid den ordinarie kongressen i juni 2007.

Utkastet till principprogram finner man på www.vasemmistoliitto.fi, också på svenska.

Peter Lodenius

 

Lämna en kommentar