På gator och i kabinett – politiska ungdomsförbund lyfter klimat och rättvisa inför valet

av Janne Wass

Vänsterunga var ännu för femton år sedan en utpräglat utomparlamentarisk organisation – i dag siktar ordförande Liban Sheikh på en plats i kommunfullmäktige. Liksom ordförandena för Grönas, SFP:s och SDP:s ungdomsförbund.

Vänsterunga mår bra för tillfället, vi har många aktiva unga, och flertalet unga kandidater ställer upp i kommunalvalet eller gör valarbete.

Det säger Liban Sheikh, som sedan 2020 varit ordförande för Vänsterunga. Den 31-åriga sociologistuderanden ställer själv upp i valet i sin hemstad Tammerfors.

– Då kommunalvalet flyttades, förlängdes också valkampanjen. Det har varit utmanande att driva valkampanj under pandemitiden. Det märks att energin börjar tryta lite för många unga. Många är trötta på att inte kunna träffa andra människor och på att göra kampanj på distans.

I valet i Tammerfors tävlar Sheikh om röster med Gröna ungas ordförande, 23-åriga Brigita Krasniqi. Hon instämmer i att den långa valkampanjen i kombination med coronakrisen har tagit ut sin rätt.

– Jag är så glad över att det här är något som diskuteras över partigränserna, att man lyfter fram hur tärande undantagstillståndet har varit för de unga.

– Det var tydligt att det uppstod en viss politisk trötthet efter att valet flyttades. Vi har till och med gått ut med en rekommendation till våra medlemmar om att de ska hålla en paus med kampanjarbetet, och att vi kör igång igen i maj med nya krafter, säger Krasniqi.

– Det positiva är att personer som ännu inte skulle ha fyllt 18 om valet skulle ha hållits på det ursprungliga datumet nu har ställt upp då det har flyttats. Folk har tagit kontakt med oss och berättat hur glada de är över att de kan kandidera!

Brigita Krasniqi i stor ljusröd mössa och vinterrock ler med en brokig väggmålning i bakgrunden.

Brigita Krasniqi från Gröna unga. Foto: Salla Merikukka.

Klimatet i fokus

Inför kommunalvalet 2021 har Vänsterunga tre huvudteman, berättar Liban Sheikh.

– Det första är ”En ekologisk kommun är en rättvis kommun”. Vi kräver inte bara att kommunerna förbinder sig till en ekologiskt hållbar klimatpolitik, utan också att omställningen görs på ett sätt som är rättvist.

Förbundets andra punkt är ”En välmående kommun är en röd kommun”. Här tar Sheikh som exempel coronakrisen.

– Vår ståndpunkt är att det är kommunerna och staten som ska ta den ekonomiska smällen för krisen – inte medborgarna.

Vänsterungas tredje punkt på listan är ungdomarna: kommunerna ska trygga de ungas möjligheter till arbete, studier och hobbyer, samt se till att det finns tillräckliga resurser för stödverksamhet och mentalvård för unga.

Föga överraskande är det klimatet som toppar Gröna ungas lista inför valet. Enligt Krasniqi framlägger förbundet en vision för en feministisk och kolnegativ kommun.

– Det är bra att så gott som alla partier förbinder sig till att kommunerna ska bli kolneutrala. Men det är inte så många som förespråkar att de ska bli kolnegativa.

Då det gäller feminismen, säger Krasniqi att Gröna unga vill att kommunerna satsar på utbildning, mentalvårdstjänster, gratis preventivmedel och till och med gratis mensskydd.

– Vi anser att alla under 30 ska ha tillgång till gratis preventivmedel, medan moderpartiet driver på att de ska vara gratis för alla under 25. Det här är också den enda skillnaden jag egentligen hittar mellan Gröna ungas och De grönas program inför kommunalvalet.

Från Paavo till Li

Vänsterunga är partipolitiskt obundet, även om organisationen i offentligheten för det mesta omnämns som Vänsterförbundets ungdomsorganisation, och trots att den också officiellt handhar Vänsterförbundets ungdomsverksamhet.

När Vänsterförbundets föregångare, Demokratiska förbundet för Finlands folk (DFFF) gick i graven 1990, fortsatte Demokratiska ungdomsförbundet (FDU) som självständig organisation. Under det tidiga 1990-talet var FDU en brokig samling av aktivister med föga fokus på partipolitik, men desto mer på kultur och allmänt uppror. Under organisationens tak grundades såväl Finlands Antifa som musikgruppen Ultra Bra. 1995 slogs ändå fast att FDU:s huvuduppgift skulle vara att ta hand som Vänsterförbundets ungdomsverksamhet. FDU bytte namn till Vänsterunga år 1998, och organisationen fick ett uppsving under ordförande Paavo Arhinmäki (2001–2005).

– Vänsterunga har nog gått igenom en viss förändring sedan dess, säger Sheikh.

– Paavo Arhinmäki var den första ordföranden som så att säga lyckades samla den nya, unga generationen av rödgröna aktivister.

Under den här tiden levde arvet fortfarande kvar från 1990-talet att Vänsterunga inte befattade sig med parlamentarism, utan det var en rödgrön, radikal rörelse. Fokus låg på utomparlamentarisk påverkan och aktivism.

– Under Li Anderssons tid som ordförande (2011–2015) började däremot också den parlamentariska aktiviteten komma in som ett allt starkare element, säger Sheikh.

Idag har Vänsterunga ena foten utanför parlamentarismen och andra inuti, säger Sheikh:

– Vänsterungas slogan ”På gator och i kabinett” är ganska beskrivande.

Päls och klimat heta potäter i SDP

Även mellan SDP och Socialdemokratisk ungdom har avståndet förkortats under de senaste åren, säger förbundets ordförande, 24-åriga Pinja Perholehto.

– Skulle du ha frågat för tio år sedan skulle du ha fått ett helt annat svar än i dag.

– Då det gäller sådana frågor som är aktuella inför kommunalvalet kommer jag faktiskt inte på en enda där ungdomsförbundet och moderpartiet skulle ha olika linjer.

Inom rikspolitiken finns däremot vissa skillnader, säger Perholehto.

– Bland annat då det gäller pälsuppfödningen, med vilken takt klimatlagstiftningen ska stramas åt, och olika frågor som gäller jämställdhet, är det tydligt att åsikterna delvis går i sär.

Perholehto, som själv kandiderar i Hyvinge, uppger att Socialdemokratisk ungdom har fyra huvudteman inför kommunalvalet: hållbar utveckling, skolmobbning, mental hälsa och tryggandet av basservicen.

– Vi vill belysa kommunernas stora roll i övergången till ett hållbart och kolneutralt samhälle. Vi vill också poängtera att ansvaret för välfärdstjänsterna inte får utlokaliseras till privata aktörer.

Perholehto säger att kandidatrekryteringen också för Socialdemokratisk ungdom har gått bra.

– I år, då mycket av kampanjen görs på distans, har vi märkt att våra unga kandidater varit bättre på att anamma de digitala kampanjverktygen än många av de äldre kandidaterna.

Pinja Perholehto ler i vintrig bild med affärshus i bakgrunden.

Pinja Perholehto från Socialdemokratisk ungdom. Foto: privat.

Enighet i SFP

Några större schismer mellan Svenska folkpartiet och Svensk Ungdom (SU) har inte kunnat iakttas under de senaste åren. 25-åriga ordföranden Frida Sigfrids säger ändå att det hör till ungdomsförbundens roll att utmana partierna.

– Jag upplever att vi inom SU mer aktivt lyfter fram utbildningen, de ungas situation och klimatfrågan än SFP i stort. I fråga om klimatet har SU högre ambitioner än partiet, men å andra sidan har vi också lyckats påverka partiet, så att det tagit med målet om kolneutrala kommuner i sitt kommunalvalsprogram.

SU har i år rekordmånga kandidater uppställda runtom i Finland.

– Dels har det här att göra med att man inom partiet är måna om att inkludera unga personer, och dels med att vi inom SU har varit bra på att synliggöra möjligheten att ställa upp och påverka.

Svensk Ungdom har tre huvudteman inför kommunalvalet: utbildning, hållbar utveckling, samt sysselsättning och ekonomi. Liksom alla andra ungdomsförbund intervjuade för den här artikeln, lyfter Svensk Ungdom fram målet att alla kommuner i Finland ska vara kolneutrala år 2030. Angående sysselsättning och ekonomi, har SU framför allt fokus på den förstnämnda:

– Vi vill att Finland ska ha världens mest jobbvänliga kommuner, som uppmuntrar till företagsamhet och där det ska löna sig att ta emot jobb.

Frida Sigfrids med armarna i kors ser bestämd ut mot en ockragul husvägg.

Frida Sigfrids från Svensk Ungdom. Foto: SU.

Vänsterunga förstärker svenskan

SFP framställs ibland som ett språkparti där alla åsikter är välkomna. Kan den tydliga center-höger-linjen inom rikspolitiken och den brokigare ideologiska paletten i kommunerna leda till en diskrepans, och hur ser SU i så fall på det?

– Jag håller inte riktigt med om att språkfrågan skulle vara det viktigaste, säger Sigfrids.

– Vi har flera finskspråkiga kandidater som ställer upp för SFP, och jag betvivlar att det är språkfrågan som fått dem att ställa upp. Jag tror snarare att de är intresserade av SFP som ett liberalt alternativ som till exempel arbetar för allas lika värde och med klimatfrågan.

Vänsterförbundet har i dag många framgångsrika svenskspråkiga politiker, och det finns gott om finlandssvenskar också på Vänsterungas listor inför kommunalvalet. Kritik har ändå hörts från det finlandssvenska fältet över att svenskan inte syns i partiets kommunikation, och över en känsla av att Svenskfinland negligeras. Vad gör Vänsterunga för att nå finlandssvenska unga?

– Vi är just nu mitt i arbetet med att förstärka vår svenskspråkiga verksamhet. Faktum är att vi alldeles nyligen har grundat ett helt nytt svenskspråkigt utskott. Vi håller för tillfället också på att översätta våra stadgar och vårt politiska åtgärdsprogram till svenska.

Kärnkraftsvänligt vänsteralternativ

Liban Sheikh hör själv till dem som har en bakgrund inom aktivismen. Sheikh är uppvuxen på en liten ort i norra Savolax, och aktiverade sig tidigt i freds-, jämställdhets- och antirasistiska rörelser. Som studerande i sociologi vid Tammerfors universitet ställde han upp i valet till studentkårens delegation för Viva – Tammmerfors gröna vänster – och blev invald med näst flest röster.

– Det var en ganska häftig upplevelse av att man som enskild person faktiskt har möjlighet att påverka saker och ting.

Uppvuxen i en afrofinländsk låginkomsttagarfamilj, var frågor om jämställdhet, en fungerande välfärdsstat och lika möjligheter för alla att skapa sig ett gott liv viktiga frågor för Sheikh, som fann sin politiska hemvist inom Tammerfors vänsterunga.

– Mina vänner uppmanade mig att ge mig in i rikspolitiken, så 2019 ställde jag upp i riksdagsvalet.

Då det gäller kommunalvalet, ser Sheikh inte att det skulle finnas några stora meningsskiljaktigheter mellan Vänsterunga och Vänsterförbundet. Däremot har ungdomsförbundet nog ruskat om då och då i rikspolitiken.

– 2019 framförde Vänsterunga ett förslag på partikongressen där vi krävde att Vänsterförbundet skulle utlysa sig till ett feministiskt parti. Att förslaget röstades ned var en stor besvikelse.

Samma år presenterade Vänsterunga sitt partiprogram för åren 2019–2023. Kanske något överraskande deklarerade sig Vänsterunga positiva till kärnkraft under en övergångsperiod till förnybara energikällor.

– Det här möttes av mycken förundran inom partiet, som förvånades över att Vänsterunga övergett det traditionella kärnkraftsmotståndet. Till saken hör ändå att kärnkraftsmotståndet inom vänstern tidigare till stor del har handlat om kärnvapen, med vilka man också klumpat samman kärnkraften.

Vänsterunga och Vänsterförbundet har samma mål, säger Sheikh, även om ungdomsförbundet är mer initiativtagande i fråga om till exempel klimatförändringen, och bland annat förespråkar en typ av eko-socialism som det inte talas mycket om inom partiet.

– Överlag ges betydligt mer utrymme i Vänsterunga åt kapitalismkritik. Vi talar öppet om socialism som ett reellt alternativ för framtiden, vilket inte just görs inom partiet.

Foto på Liban Sheikh: Antti Yrjönen

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.